امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

اشنایی و نحوه کار با v*-p*-n در گوشی های اندرویدی
#1
v یک کانکشن است که به اختصار میتوان آن را اینگونه توضیح داد :

شبکه های خصوصی مجازی

در طی ده سال گذشته دنيا دستخوش تحولات فراوانی در عرصه ارتباطات بوده است.

اغلب سازمانها و موسسات ارائه دهنده کالا و خدمات که در گذشته بسيارمحدود و منطقه ای مسائل را دنبال و در صدد ارائه راهکارهای مربوطه بودند ،امروزه بيش از گذشته نيازمند تفکر در محدوده جهانی برای ارائه خدمات وکالای توليده شده را دارند.

به عبارت ديگر تفکرات منطقه ای و محلی حاکم برفعاليت های تجاری جای خود را به تفکرات جهانی و سراسری داده اند. امروزهبا سازمانهای زيادی برخورد می نمائيم که در سطح يک کشور دارای دفاتر فعالو حتی در سطح دنيا دارای دفاتر متفاوتی می باشند .

تمام سازمانهای فوق قبلاز هر چيز بدنبال يک اصل بسيار مهم می باشند : يک روش سريع ، ايمن و قابلاعتماد بمنظور برقراری ارتباط با دفاتر و نمايندگی در اقصی نقاط يک کشور ويا در سطح دنيا اکثر سازمانها و موسسات بمنظور ايجاد يک شبکه wan از خطوطاختصاصی (leased line) استفاده می نمايند.خطوط فوق دارای انواع متفاوتی میباشند.

isdn ( با سرعت 128 کيلوبيت در ثانيه )، ( oc3 optical carrier-3)( با سرعت 155 مگابيت در ثانيه ) دامنه وسيع خطوط اختصاصی را نشان می دهد.

يک شبکه wan دارای مزايای عمده ای نسبت به يک شبکه عمومی نظير اينترنت ازبعد امنيت وکارآئی است . پشتيانی و نگهداری يک شبکه wan در عمل و زمانيکهاز خطوط اختصاصی استفاده می گردد ، مستلزم صرف هزينه بالائی است .

همزمان با عموميت يافتن اينترنت ، اغلب سازمانها و موسسات ضرورت توسعهشبکه اختصاصی خود را بدرستی احساس کردند. در ابتدا شبکه های اينترانت مطرحگرديدند.اين نوع شبکه بصورت کاملا" اختصاصی بوده و کارمندان يک سازمان بااستفاده از رمز عبور تعريف شده ، قادر به ورود به شبکه و استفاده از منابعموجود می باشند.

اخيرا" ، تعداد زيادی از موسسات و سازمانها با توجه بهمطرح شدن خواسته های جديد ( کارمندان از راه دور ، ادارات از راه دور )،اقدام به ايجاد شبکه های اختصاصی مجازی v _ p nn)virtual private network)نموده اند.

يک v _ p nn ، شبکه ای اختصاصی بوده که از يک شبکه عمومی ( عموما" اينترنت ) ،برای ارتباط با سايت های از راه دور و ارتباط کاربران بايکديگر، استفادهمی نمايد. اين نوع شبکه ها در عوض استفاده از خطوط واقعی نظير : خطوطleased ، از يک ارتباط مجازی بکمک اينترنت برای شبکه اختصاصی بمنظورارتباط به سايت ها استفاده می کند.


عناصر تشکيل دهنده يک v _ p nn

دو نوع عمده شبکه های v _ p nn وجود دارد :

● دستيابی از راه دور (remote-access) . به اين نوع از شبکه هاvpdn)virtual private dial-up network)، نيز گفته می شود.در شبکه های فوقاز مدل ارتباطی user-to-lan ( ارتباط کاربر به يک شبکه محلی ) استفاده میگردد.

سازمانهائی که از مدل فوق استفاده می نمايند ، بدنبال ايجاد تسهيلاتلازم برای ارتباط پرسنل ( عموما" کاربران از راه دور و در هر مکانی میتوانند حضور داشته باشند ) به شبکه سازمان می باشند. سازمانهائی که تمايلبه برپاسازی يک شبکه بزرگ " دستيابی از راه دور " می باشند ، می بايست ازامکانات يک مرکز ارائه دهنده خدمات اينترنت جهانی esp)enterprise serviceprovider) استفاده نمايند.

سرويس دهنده esp ، بمنظور نصب و پيکربندی v _ p nn ،يک nas)network access server) را پيکربندی و نرم افزاری را در اختيارکاربران از راه دور بمنظور ارتباط با سايت قرار خواهد داد. کاربران درادامه با برقراری ارتباط قادر به دستيابی به nas و استفاده از نرم افزارمربوطه بمنظور دستيابی به شبکه سازمان خود خواهند بود.

● سايت به سايت (site-to-site) . در مدل فوق يک سازمان با توجه به سياستهای موجود ، قادر به اتصال چندين سايت ثابت از طريق يک شبکه عمومی نظيراينترنت است . شبکه های v _ p nn که از روش فوق استفاده می نمايند ، دارای گونههای خاصی در اين زمينه می باشند:

▪ مبتنی بر اينترانت . در صورتيکه سازمانی دارای يک و يا بيش از يک محل (راه دور) بوده و تمايل به الحاق آنها در يک شبکه اختصاصی باشد ، می توانيک اينترانت v _ p nn را بمنظور برقرای ارتباط هر يک از شبکه های محلی بايکديگر ايجاد نمود.

▪ مبتنی بر اکسترانت . در موارديکه سازمانی در تعامل اطلاعاتی بسيار نزديکبا سازمان ديگر باشد ، می توان يک اکسترانت v _ p nn را بمنظور ارتباط شبکه هایمحلی هر يک از سازمانها ايجاد کرد. در چنين حالتی سازمانهای متعدد قادر بهفعاليت در يک محيط اشتراکی خواهند بود.

استفاده از v _ p nn برای يک سازمان دارای مزايای متعددی نظير : گسترش محدوهجغرافيائی ارتباطی ، بهبود وضعيت امنيت ، کاهش هزينه های عملياتی درمقايسه با روش های سنتی wan ، کاهش زمان ارسال و حمل اطلاعات برای کاربراناز راه دور ، بهبود بهره وری ، توپولوژی آسان ،... است . در يکه شبکه v _ p nn عوامل متفاوتی نظير : امنيت ، اعتمادپذيری ، مديريت شبکه و سياست هانياز خواهد بود.

شبکه های lan جزاير اطلاعاتی

فرض نمائيد در جزيره ای در اقيانوسی بزرگ ، زندگی می کنيد. هزاران جزيرهدر اطراف جزيره شما وجود دارد. برخی از جزاير نزديک و برخی ديگر دارایمسافت طولانی با جزيره شما می باشند.

متداولترين روش بمنظور مسافرت بهجزيره ديگر ، استفاده از يک کشتی مسافربری است . مسافرت با کشتی مسافربری، بمنزله عدم وجود امنيت است .

در اين راستا هر کاری را که شما انجام دهيد، توسط ساير مسافرين قابل مشاهده خواهد بود. فرض کنيد هر يک از جزاير موردنظر به مشابه يک شبکه محلی (lan) و اقيانوس مانند اينترنت باشند. مسافرتبا يک کشتی مسافربری مشابه برقراری ارتباط با يک سرويس دهنده وب و يا سايردستگاههای موجود در اينترنت است .

شما دارای هيچگونه کنترلی بر روی کابلها و روترهای موجود در اينترنت نمی باشيد. ( مشابه عدم کنترل شما بعنوانمسافر کشتی مسافربری بر روی ساير مسافرين حاضر در کشتی ) .در صورتيکهتمايل به ارتباط بين دو شبکه اختصاصی از طريق منابع عمومی وجود داشته باشد، اولين مسئله ای که با چالش های جدی برخورد خواهد کرد ، امنيت خواهد بود.فرض کنيد ، جزيره شما قصد ايجاد يک پل ارتباطی با جزيره مورد نظر را داشتهباشد .

مسير ايجاد شده يک روش ايمن ، ساده و مستقيم برای مسافرت ساکنينجزيره شما به جزيره ديگر را فراهم می آورد. همانطور که حدس زده ايد ،ايجاد و نگهداری يک پل ارتباطی بين دو جزيره مستلزم صرف هزينه های بالائیخواهد بود.( حتی اگر جزاير در مجاورت يکديگر باشند ) . با توجه به ضرورت وحساسيت مربوط به داشتن يک مسير ايمن و مطمئن ، تصميم به ايجاد پل ارتباطیبين دو جزيره گرفته شده است .

در صورتيکه جزيره شما قصد ايجاد يک پلارتباطی با جزيره ديگر را داشته باشد که در مسافت بسيار طولانی نسبت بهجزيره شما واقع است ، هزينه های مربوط بمراتب بيشتر خواهد بود. وضعيت فوق، نظير استفاده از يک اختصاصی leased است . ماهيت پل های ارتباطی ( خطوطاختصاصی ) از اقيانوس ( اينترنت ) متفاوت بوده و کماکن قادر به ارتباطجزاير( شبکه های lan) خواهند بود. سازمانها و موسسات متعددی از رويکرد فوق( استفاده از خطوط اختصاصی) استفاده می نمايند.

مهمترين عامل در اين زمينهوجود امنيت و اطمينان برای برقراری ارتباط هر يک سازمانهای مورد نظر بايکديگر است . در صورتيکه مسافت ادارات و يا شعب يک سازمان از يکديگر بسياردور باشد ، هزينه مربوط به برقرای ارتباط نيز افزايش خواهد يافت .

با توجه به موارد گفته شده ، چه ضرورتی بمنظور استفاده از v _ p nn وجود داشتهو v _ p nn تامين کننده ، کداميک از اهداف و خواسته های مورد نظر است ؟ با توجهبه مقايسه انجام شده در مثال فرضی ، می توان گفت که با استفاده از v _ p nn بههريک از ساکنين جزيره يک زيردريائی داده می شود. زيردريائی فوق دارایخصايص متفاوت نظير :


دارای سرعت بالا است .

هدايت آن ساده است .

قادر به استتار( مخفی نمودن) شما از ساير زيردريا ئيها و کشتی ها است .

قابل اعتماد است .

پس از تامين اولين زيردريائی ، افزودن امکانات جانبی و حتی يک زيردريائی ديگرمقرون به صرفه خواهد بود

در مدل فوق ، با وجود ترافيک در اقيانوس ، هر يک از ساکنين دو جزيره قادربه تردد در طول مسير در زمان دلخواه خود با رعايت مسايل ايمنی می باشند.مثال فوق دقيقا" بيانگر تحوه عملکرد v _ p nn است . هر يک از کاربران از راهدور شبکه قادربه برقراری ارتباطی امن و مطمئن با استفاده از يک محيطانتقال عمومی ( نظير اينترنت ) با شبکه محلی (lan) موجود در سازمان خودخواهند بود. توسعه يک v _ p nn ( افزايش تعداد کاربران از راه دور و يا افزايشمکان های مورد نظر ) بمراتب آسانتر از شبکه هائی است که از خطوط اختصاصیاستفاده می نمايند. قابليت توسعه فراگير از مهمتزين ويژگی های يک v _ p nn نسبتبه خطوط اختصاصی است .


امنيت v _ p nn

شبکه های v _ p nn بمنظور تامين امنيت (داده ها و ارتباطات) از روش های متعددی استفاده می نمايند :

● فايروال . فايروال يک ديواره مجازی بين شبکه اختصای يک سازمان و اينترنتايجاد می نمايد. با استفاده از فايروال می توان عمليات متفاوتی را در جهتاعمال سياست های امنيتی يک سازمان انجام داد. ايجاد محدوديت در تعداد پورتها فعال ، ايجاد محدوديت در رابطه به پروتکل های خاص ، ايجاد محدوديت درنوع بسته های اطلاعاتی و ... نمونه هائی از عملياتی است که می توان بااستفاده از يک فايروال انجام داد.

● رمزنگاری . فرآيندی است که با استفاده از آن کامپيوتر مبداء اطلاعاتیرمزشده را برای کامپيوتر ديگر ارسال می نمايد. ساير کامپيوترها ی مجازقادر به رمزگشائی اطلاعات ارسالی خواهند بود. بدين ترتيب پس از ارسالاطلاعات توسط فرستنده ، دريافت کنندگان، قبل از استفاده از اطلاعات میبايست اقدام به رمزگشائی اطلاعات ارسال شده نمايند. سيستم های رمزنگاری درکامپيوتر به دو گروه عمده تقسيم می گردد :

رمزنگاری کليد متقارن

رمزنگاری کليد عمومی

در رمز نگاری " کليد متقارن " هر يک از کامپيوترها دارای يک کليد secret (کد ) بوده که با استفاده از آن قادر به رمزنگاری يک بسته اطلاعاتی قبل ازارسال در شبکه برای کامپيوتر ديگر می باشند. در روش فوق می بايست در ابتدانسبت به کامپيوترهائی که قصد برقراری و ارسال اطلاعات برای يکديگر رادارند ، آگاهی کامل وجود داشته باشد.

هر يک از کامپيوترهای شرکت کننده درمبادله اطلاعاتی می بايست دارای کليد رمز مشابه بمنظور رمزگشائی اطلاعاتباشند. بمنظور رمزنگاری اطلاعات ارسالی نيز از کليد فوق استفاده خواهد شد.فرض کنيد قصد ارسال يک پيام رمز شده برای يکی از دوستان خود را داشتهباشيد. بدين منظور از يک الگوريتم خاص برای رمزنگاری استفاده می شود .

درالگوريتم فوق هر حرف به دوحرف بعد از خود تبديل می گردد.(حرف a به حرف c ،حرف b به حرف d ) .پس از رمزنمودن پيام و ارسال آن ، می بايست دريافتکننده پيام به اين حقيقت واقف باشد که برای رمزگشائی پيام لرسال شده ، هرحرف به دو حرق قبل از خود می باطست تبديل گردد. در چنين حالتی می باطست بهدوست امين خود ، واقعيت فوق ( کليد رمز ) گفته شود.

در صورتيکه پيام فوقتوسط افراد ديگری دريافت گردد ، بدليل عدم آگاهی از کليد ، آنان قادر به رمزگشائی و استفاده از پيام ارسال شده نخواهند بود.

در رمزنگاری عمومی از ترکيب يک کليد خصوصی و يک کليد عمومی استفاده میشود. کليد خصوصی صرفا" برای کامپيوتر شما ( ارسال کننده) قابل شناسائی واستفاده است . کليد عمومی توسط کامپيوتر شما در اختيار تمام کامپيوترهایديگر که قصد ارتباط با آن را داشته باشند ، گذاشته می شود.

بمنظوررمزگشائی يک پيام رمز شده ، يک کامپيوتر می بايست با استفاده از کليدعمومی ( ارائه شده توسط کامپيوتر ارسال کننده ) ، کليد خصوصی مربوط به خوداقدام به رمزگشائی پيام ارسالی نمايد . يکی از متداولترين ابزار "رمزنگاریکليد عمومی" ، روشی با نام pgp)pretty good privacy) است . با استفاده ازروش فوق می توان اقدام به رمزنگاری اطلاعات دلخواه خود نمود.

● ipsec . پروتکل ipsec)internet protocol security protocol) ، يکی ازامکانات موجود برای ايجاد امنيت در ارسال و دريافت اطلاعات می باشد . قابليت روش فوق در مقايسه با الگوريتم های رمزنگاری بمراتب بيشتر است .پروتکل فوق دارای دو روش رمزنگاری است : tunnel ، transport .

در روشtunel ، هدر و payload رمز شده درحاليکه در روش transport صرفا" payloadرمز می گردد. پروتکل فوق قادر به رمزنگاری اطلاعات بين دستگاههای متفاوتاست :


روتر به روتر

فايروال به روتر

کامپيوتر به روتر

کامپيوتر به سرويس دهنده

● سرويس دهنده aaa . سرويس دهندگان( aaa : authentication,authorization,accounting) بمنظور ايجاد امنيت بالا در محيط های v _ p nn ازنوع " دستيابی از راه دور " استفاده می گردند. زمانيکه کاربران با استفادهاز خط تلفن به سيستم متصل می گردند ، سرويس دهنده aaa درخواست آنها را اخذو عمايات زير را انجام خواهد داد :

شما چه کسی هستيد؟ ( تاييد ، authentication )

شما مجاز به انجام چه کاری هستيد؟ ( مجوز ، authorization )

چه کارهائی را انجام داده ايد؟ ( حسابداری ، accounting )


تکنولوژی های v _ p nn

با توجه به نوع v _ p nn ( " دستيابی از راه دور " و يا " سايت به سايت " ) ، بمنظور ايجاد شبکه از عناصر خاصی استفاده می گردد:

نرم افزارهای مربوط به کاربران از راه دور

سخت افزارهای اختصاصی نظير يک " کانکتور v _ p nn" و يا يک فايروال pix

سرويس دهنده اختصاصی v _ p nn بمنظور سرويُس های dial-up

سرويس دهنده nas که توسط مرکز ارائه خدمات اينترنت بمنظور دستيابی به v _ p nn از نوع "دستيابی از را دور" استفاده می شود.

شبکه v _ p nn و مرکز مديريت سياست ها

با توجه به اينکه تاکنون يک استاندارد قابل قبول و عمومی بمنظور v _ p nn ايجاد نشده است ، شرکت های متعدد هر يک اقدام به توليد محصولاتاختصاصی خود نموده اند.

- کانکتور v _ p nn . سخت افزار فوق توسط شرکت سيسکو طراحی و عرضه شده است.کانکتور فوق در مدل های متفاوت و قابليت های گوناگون عرضه شده است . دربرخی از نمونه های دستگاه فوق امکان فعاليت همزمان 100 کاربر از راه دور ودر برخی نمونه های ديگر تا 10.000 کاربر از راه دور قادر به اتصال به شبکه خواهند بود.- روتر مختص v _ p nn . روتر فوق توسط شرکت سيسکو ارائه شده است . اين روتردارای قابليت های متعدد بمنظور استفاده در محيط های گوناگون است . درطراحی روتر فوق شبکه های v _ p nn نيز مورد توجه قرار گرفته و امکانات مربوط درآن بگونه ای بهينه سازی شده اند.

- فايروال pix . فايروال pix(private internet exchange) قابليت هائی نظيرnat ، سرويس دهنده p r0 x_ y ، فيلتر نمودن بسته ای اطلاعاتی ، فايروال و v _ p nn در يک سخت افزار فراهم نموده است .


tunneling( تونل سازی )

اکثر شبکه های v _ p nn بمنظور ايجاد يک شبکه اختصاصی با قابليت دستيابی ازطريق اينترنت از امکان " tunneling " استفاده می نمايند. در روش فوق تمامبسته اطلاعاتی در يک بسته ديگر قرار گرفته و از طريق شبکه ارسال خواهد شد.پروتکل مربوط به بسته اطلاعاتی خارجی ( پوسته ) توسط شبکه و دو نفطه (ورودو خروج بسته اطلاعاتی ) قابل فهم می باشد. دو نقظه فوق را "اينترفيس هایتونل " می گويند. روش فوق مستلزم استفاده از سه پروتکل است :

پروتکل حمل کننده . از پروتکل فوق شبکه حامل اطلاعات استفاده می نمايد.

پروتکل کپسوله سازی . از پروتکل هائی نظير: ipsec,l2f,pptp,l2tp,gre استفاده می گردد.

پروتکل مسافر . از پروتکل هائی نظير ipx,ip,netbeui بمنظور انتقال داده های اوليه استفاده می شود.

با استفاده از روش tunneling می توان عمليات جالبی را انجام داد. مثلا" میتوان از بسته ای اطلاعاتی که پروتکل اينترنت را حمايت نمی کند ( نظيرnetbeui) درون يک بسته اطلاعاتی ip استفاده و آن را از طريق اينترنت ارسالنمود و يا می توان يک بسته اطلاعاتی را که از يک آدرس ip غير قابل روت (اختصاصی ) استفاده می نمايد ، درون يک بسته اطلاعاتی که از آدرس های معتبرip استفاده می کند ، مستقر و از طريق اينترنت ارسال نمود.

در شبکه های v _ p nn از نوع " سايت به سايت " ، gre)generic routingencapsulation) بعنوان پروتکل کپسوله سازی استفاده می گردد. فرآيند فوقنحوه استقرار و بسته بندی " پروتکل مسافر" از طريق پروتکل " حمل کننده "برای انتقال را تبين می نمايد. ( پروتکل حمل کننده ، عموما" ip است ) .فرآيند فوق شامل اطلاعاتی در رابطه با نوع بست های اطلاعاتی برای کپسولهنمودن و اطلاعاتی در رابطه با ارتباط بين سرويس گيرنده و سرويس دهنده است. در برخی موارد از پروتکل ipsec ( در حالت tunnel) برای کپسوله سازیاستفاده می گردد.پروتکل ipsec ، قابل استفاده در دو نوع شبکه v _ p nn ( سايتبه يايت و دستيابی از راه دور ) است . اينترفيش های tunnel می بايست دارایامکانات حمايتی از ipsec باشند.

در شبکه های v _ p nn از نوع " دستيابی از راه دور " ، tunneling با استفاده ازppp انجام می گيرد. ppp بعنوان حمل کننده ساير پروتکل های ip در زمانبرقراری ارتباط بين يک سيستم ميزبان و يک سيستم ازه دور ، مورد استفادهقرار می گيرد.

هر يک از پروتکل های زير با استفاده از ساختار اوليه ppp ايجاد و توسط شبکه های v _ p nn از نوع " دستيابی از راه دور " استفاده می گردند:

- l2f)layer 2 forwarding) . پروتکل فوق توسط سيسکو ايجاد شده است . درپروتکل فوق از مدل های تعيين اعتبار کاربر که توسط ppp حمايت شده اند ،استفاده شد ه است .

pptp)point-to-point tunneling protocol) . پروتکل فوق توسط کنسرسيومیمتشکل از شرکت های متفاوت ايجاد شده است . اين پروتکل امکان رمزنگاری 40بيتی و 128 بيتی را دارا بوده و از مدل های تعيين اعتبار کاربر که توسطppp حمايت شده اند ، استفاده می نمايد.

- l2tp)layer 2 tunneling protocol) . پروتکل فوق با همکاری چندين شرکتايجاد شده است .پروتکل فوق از ويژگی های pptp و l2f استفاده کرده است .پروتکل l2tp بصورت کامل ipsec را حمايت می کند. از پروتکل فوق بمنظورايجاد تونل بين موارد زير استفاده می گردد :


سرويس گيرنده و روتر

nas و روتر

روتر و روتر

عملکرد tunneling مشابه حمل يک کامپيوتر توسط يک کاميون است . فروشنده ،پس از بسته بندی کامپيوتر ( پروتکل مسافر ) درون يک جعبه ( پروتکل کپسولهسازی ) آن را توسط يک کاميون ( پروتکل حمل کننده ) از انبار خود ( ايترفيسورودی تونل ) برای متقاضی ارسال می دارد. کاميون ( پروتکل حمل کننده ) ازطريق بزرگراه ( اينترنت ) مسير خود را طی ، تا به منزل شما ( اينترفيشخروجی تونل ) برسد. شما در منزل جعبه ( پروتکل کپسول سازی ) را باز وکامپيوتر ( پروتکل مسافر) را از آن خارج می نمائيد


شما باید یک v تهیه کنید تا بتونید از مارکت گوشی و همچنین بیشتر خدمات گوشی استفاده کنید .
برای تهیه v خودتون اقدام کنید و لطفا در اینجا به دنبال این مورد نباشید .
بعد از تهیه v بنا به تنطیمات شبکه جایی که از v را تیه میکنید . باید یک کانکشن در گوشی خود بسازید .
نکته : در بسیاری از گوشی ها v به صورتساده سخته و کانکت میشود اما در گوشی های جدید مثل desire فقط با خارجکردن سیم کارت میتوانید به v کانکت بشید البته برای بنده که اینگونه بودهاست .

در گوشی با استفاده از مسیر زیر میتوانید به منوی v برسید .
setting --> wireless & network --> v*p*n settings

در این قسمت با تپ روی add v*p*n میتونید یک v جدید بسازید . بیشتر v هایموجود از حالت pptp استفااده میکنند . با تپ روی گزینه pptp به منوی زیرمیروید .گزینه اول نام v را مشخص میکند که مهم نیست . هر اسمی میتوانید برای آن انتخاب کنید .
در قسمت set server میتوانید ip یا آدرس v که تهیه کرده اید را وارد کنید .
در قسمت enable encryption بنا بر تنظیمات v خود عمل کنید اما استفاده از هر دو حالت پیشنهاد میشود .
بقیه تنطیمات در جای خود باشند .
با زدن کلیلک back تنظیمات شما ذخیره میشوند و حالا شما نام کانکشن خود رامیبینید با کلیلک روی آن میتوانید نام کاربری و واژه عبور خود را تایپکنید و از v به راحتی در آندروید استفاده کنید .اگر هرگونه مشکلی با اتصال به v داشتید حتما سیم کارت خود را از گوشی خارج کنید
حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  4 روش برای تشخیص گوشی های اندرویدی روت شده (اموزش تصویری) mazdak 2 16,899 27-01-15, 02:14 pm
آخرین ارسال: alamto
  آموزش آموزش فعال کردن 4g یا lte در گوشی های اندرویدی shake me 0 4,612 02-01-15, 10:56 pm
آخرین ارسال: shake me
  آموزش تصویری آموزش باز کردن قفل پترن تمام گوشی های اندرویدی بدون باکس مای فون 10 5,302 27-12-14, 08:13 pm
آخرین ارسال: hosien604
  آموزش اموزش فعال کردن usb debugging در گوشی های اندرویدی با اندروید android 2.3 mazdak 3 2,158 05-04-14, 07:43 pm
آخرین ارسال: fatemeh20
  آموزش پرمیشن چیست و نحوه تغییر آن مای فون 0 450 28-02-14, 02:05 am
آخرین ارسال: مای فونکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان