امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

(خبر)هر روزنامه چقدر آگهی دولتی می‌گیرد؟
#1
هر روزنامه چقدر آگهی دولتی می‌گیرد؟


<p>معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد آمار توزیع آگهی‌های دولتی در روزنامه‌های سراسری طی 6 ماه اول 92 را اعلام کرد.</p><div>
<p><span class="c14">آفتاب:</span> اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جدول توزیع آگهی‌های دولتی در 6 ماه اول 92 را منتشر کرد.</p>

<p>سال‌هاست که در اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، اداره‌ای با نام «تمرکز و توزیع آگهی‌های دولتی» وجود دارد. اگرچه با شرایط کنونی اقتصاد مطبوعات و تعدد آنها و نیز ضرورت کاهش تصدیگری دولت، تداوم توزیع آگهی‌های دولتی از طریق اداره مذکور با انتقاداتی جدی مواجه است؛ اما به منظور شفافیت و وضوح هرچه بیشتر روند موجود، فهرست آگهی‌هایی که در شش ماهه نخست سال 92 در بین روزنامه‌های سراسری توزیع شده است، در جدول زیر می‌آید.</p>

<p>به گزارش مهر، ضمناً جداول آگهی‌هایی نیز که در استان‌های سراسر کشور در بین نشریات استانی توزیع شده است، به تفکیک هر استان متعاقباً اعلام می‌شود.</p>

<div class="c15">

<div>
<table dir="rtl" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="453" height="3132" class="c22"><tbody><tr><td colspan="3" class="c18">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">توزیع آگهی‌های دولتی 6 ماهه اول 92 در روزنامه‌های سراسری</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c19">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">ردیف</span></p>
</td>
<td class="c19">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">نام روزنامه</span></p>
</td>
<td class="c19">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">مجموع</span>  <span class="c16">مبلغ به ریال</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">1</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">آرمان</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">335,181,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">2</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">آسیا</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">61,337,800</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">3</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">آفتاب یزد</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">781,648,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">4</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">آفرینش</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">636,569,200</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">5</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">ابتکار</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">691,464,100</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">6</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">ابرار</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">1,857,658,425</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">7</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">ابراراقتصادی</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">896,091,300</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">8</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">اسرار</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">288,995,400</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">9</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">اطلاعات</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">7,376,519,952</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">10</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">اعتدال</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">272,439,500</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">11</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">اعتماد</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">1,279,200,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">12</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">افکار</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">223,283,040</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">13</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">اقتصادپویا</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">585,093,200</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">14</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">الوفاق</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">22,968,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">15</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">امتیاز</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">282,850,800</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">16</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">امین</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">185,216,300</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">17</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">ایران</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">17,811,000,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">18</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">ایران دیلی</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">117,216,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">19</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">ایران نیوز</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">13,440,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">20</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">ایران ورزشی</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">9,960,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">21</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">بانی فیلم</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">33,920,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">22</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">بهار</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">376,500,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">23</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">پرسپولیس</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">7,920,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">24</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">پیام زمان</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">462,738,600</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">25</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">تابناک</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">611,300,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">26</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">تجارت</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">89,560,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">27</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">تفاهم</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">552,342,800</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">28</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">تماشا</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">22,600,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">29</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">تهران امروز</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">384,300,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">30</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">تهران تایمز</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">124,160,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">31</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">جام جم</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">9,793,500,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">32</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">جمهوری اسلامی</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">602,109,684</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">33</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">جوان</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">2,376,746,800</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">34</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">جهان اقتصاد</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">777,762,400</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">35</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">جهان صنعت</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">777,754,800</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">36</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">حسبان</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">253,734,800</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">37</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">حمایت</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">729,246,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">38</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">خبرورزشی</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">72,000,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">39</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">خراسان</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">354,300,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">40</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">خورشید</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">777,500,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">41</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">دنیای اقتصاد</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">3,934,105,800</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">42</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">دنیای نوین کسب و کار</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">102,500,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">43</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">راه مردم</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">476,942,500</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">44</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">رسالت</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">989,288,500</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">45</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">روزان</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">292,791,200</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">46</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">سیاست روز</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">514,625,700</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">47</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">شرق</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">706,600,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">48</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">صاحب قلم</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">285,688,800</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">49</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">صبح اقتصاد</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">443,783,300</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">50</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">عصر آزادی</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">300,038,800</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">51</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">عصراقتصاد</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">577,281,552</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">52</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">عصرایرانیان</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">580,584,600</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">53</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">عصررسانه</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">151,600,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">54</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">فرهیختگان</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">558,660,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">55</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">فناوران اطلاعات</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">421,949,572</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">56</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">قانون</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">215,695,200</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">57</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">قدس</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">505,970,800</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">58</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">کائنات</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">550,946,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">59</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">کاروکارگر</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">537,932,740</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">60</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">کارون</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">48,750,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">61</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">کیهان</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">5,949,299,170</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">62</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">گسترش صنعت</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">394,180,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">63</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">گل</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">114,000,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">64</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">مردم سالاری</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">739,561,031</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">65</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">مناقصه مزایده</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">837,598,700</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">66</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">نود</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">18,760,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">67</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">وطن امروز</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">1,038,800,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">68</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">هدف</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">250,248,500</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">69</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">هدف واقتصاد</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">539,381,800</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">70</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">هفت صبح</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">393,300,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">71</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">همبستگی</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">344,240,800</span></p>
</td>
</tr><tr><td class="c21">
<p class="c20" dir="ltr"><span class="c16">72</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="rtl" class="c17"><span class="c16">همشهری</span></p>
</td>
<td class="c21">
<p dir="ltr" class="c17"><span class="c16">150,571,300</span></p>
</td>
</tr></tbody></table></div>
<br/></div>


</div><img src="http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif" border="0" height="1" width="1" />You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  روزنامه های اقتصادی امروز 10 دی reporter2 0 153 01-01-15, 09:57 pm
آخرین ارسال: reporter2
  روزنامه های ورزشی امروز 10 دی reporter2 0 128 01-01-15, 09:57 pm
آخرین ارسال: reporter2
  روزنامه های اقتصادی امروز 9 دی reporter2 0 131 31-12-14, 09:51 pm
آخرین ارسال: reporter2
  روزنامه های ورزشی امروز 9 دی reporter2 0 103 31-12-14, 09:51 pm
آخرین ارسال: reporter2
  حداقل هزینه هر نفر در عروسی چقدر است؟ reporter2 0 84 29-12-14, 09:50 pm
آخرین ارسال: reporter2کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان