امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

(خبر)جدول/ قیمت انواع خودرو
#1
جدول/ قیمت انواع خودرو


<div id=""><tr><td>
<p class="c15" dir="rtl"><span class="c14">نام خودرو</span></p>
</td>
<td>
<p class="c15" dir="rtl"><span class="c14">قیمت بازار ( تومان )</span></p>
</td>
<td>
<p class="c15" dir="rtl"><span class="c14">قیمت کارخانه ( تومان )</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">وانت باردو</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">10,900,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">وانت باردو .سپر جدید (<span dir="ltr">cop</span>)</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">11,200,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">10,870,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید (<span dir="ltr">cop</span>)</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">12,300,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">12,342,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">وانت باردو دوگانه سوز</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">12,600,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">12,310,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (<span dir="ltr">cop</span>)</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">13,100,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">12,820,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز (<span dir="ltr">cop</span>)</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">13,700,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">14,292,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پژو روآ سال سفارشی</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">16,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">17,900,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">سمند <span dir="ltr">SE</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">25,200,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">20,620,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">سمند <span dir="ltr">LX</span> دوگانه سوز</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">27,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">26,850,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">سمند <span dir="ltr">LX</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">25,500,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">23,000,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">سمند <span dir="ltr">LX</span> یورو 4</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">27,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">26,705,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">سمند سورن <span dir="ltr">MUX</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">31,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">26,850,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">سمند سورن <span dir="ltr">MUX</span> با رینگ معمولی</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">28,400,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">26,500,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">سمند سورن <span dir="ltr">ELX</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">32,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">30,500,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">سمند سورن <span dir="ltr">ELX</span> با رینگ معمولی</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">30,300,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">28,500,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">سمند سورن <span dir="ltr">ELX</span> با تریم بژ</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">34,500,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">32,000,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">سمند سورن <span dir="ltr">ELX</span> با موتور <span dir="ltr">EF7</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">37,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">35,000,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">سمند <span dir="ltr">EF7</span> بدون مالتی پلکس</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">26,500,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">24,280,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">سمند <span dir="ltr">EF7</span> مالتی پلکس</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">26,700,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">24,530,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">سمند <span dir="ltr">EF7</span> با داشبورد جدید یورو 4</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">27,900,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">27,947,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">سمند <span dir="ltr">EF7</span> دوگانه سوز</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">27,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">27,690,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">سمند <span dir="ltr">EF7</span> دوگانه سوز یورو 4</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">29,100,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">29,357,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پژو <span dir="ltr">GLX 405</span> یورو 4</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">27,200,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">25,775,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پژو <span dir="ltr">GLX 405</span> دوگانه سوز</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">28,500,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">26,660,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پژو <span dir="ltr">SLX 405</span> موتور <span dir="ltr">TU5</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">29,300,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">26,115,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پژو <span dir="ltr">SLX 405</span> استاندارد یورو 2</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">26,500,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">23,110,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">37,400,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">31,285,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پژو پارس سال یورو 4</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">36,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">29,975,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پژو پارس سال</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">35,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پژو پارس <span dir="ltr">LX</span> یورو 4</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">39,700,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">33,605,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پژو پارس <span dir="ltr">ELX</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">44,200,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پژو پارس <span dir="ltr">ELX</span> آپشن جدید</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">45,700,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پژو پارس سال اتوماتیک موتور <span dir="ltr">TU5</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">47,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پژو 206 . تیپ 2</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">36,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">29,000,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پژو 206 . تیپ 5</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">38,500,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">34,492,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پژو 206 . تیپ 6</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">50,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پژو 206 صندوقدار . تیپ <span dir="ltr">V20</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">36,800,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پژو 206 صندوقدار . تیپ <span dir="ltr">V9</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">51,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">39,500,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پژو 206 صندوقدار . تیپ <span dir="ltr">V8</span> . دو ایربگ</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">38,500,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">34,997,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پژو 206 صندوقدار . تیپ <span dir="ltr">V8</span> . تک ایربگ</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">37,300,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پژو 206 صندوقدار . تیپ <span dir="ltr">V2</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">37,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پژو 207 اتوماتیک</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">55,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">45,500,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پژو 207 دنده ای</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">47,500,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">38,500,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">رانا <span dir="ltr">EL . TU5</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">31,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">29,500,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">رانا <span dir="ltr">LX . TU5</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">32,300,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">30,232,800</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">تندر <span dir="ltr">E1</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">32,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">31,550,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">رنو تندر <span dir="ltr">E2</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">35,200,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">رنو تندر <span dir="ltr">E2</span> دوگانه سوز</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">39,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">رنو تندر اتوماتیک <span dir="ltr">E2</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">44,600,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">45,651,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">وانت دیزل تونلند</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">105,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">116,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">122,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">113,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">120,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">131,381,400</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">سوزوکی کیزاشی اتومات فول</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">137,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">122,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">139,156,650</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پراید 132 <span dir="ltr">SE</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">17,500,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پراید 132 <span dir="ltr">EX</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">17,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پراید 132 <span dir="ltr">LE</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">16,500,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پراید 132 <span dir="ltr">EX</span> پایه گازسوز</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">18,400,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پراید 132 <span dir="ltr">SX</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">16,900,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">15,082,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پراید 132 <span dir="ltr">SL</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">15,900,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">14,591,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پراید 132 <span dir="ltr">SL</span> پایه گازسوز</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">18,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پراید 141 <span dir="ltr">EX</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">16,800,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پراید 141 <span dir="ltr">SX</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">15,800,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">14,213,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پراید 141 <span dir="ltr">SL</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">13,720,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پراید 111 <span dir="ltr">SE</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">18,800,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پراید 111 <span dir="ltr">EX</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">18,300,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پراید 111 <span dir="ltr">LE</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">17,100,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پراید 111 <span dir="ltr">SX</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">17,400,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">15,268,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پراید 111 <span dir="ltr">SL</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">16,900,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">14,776,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پراید <span dir="ltr">SL 131</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">1,570,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">14,474,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پراید <span dir="ltr">SL 131</span> گازسوز</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">18,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پراید <span dir="ltr">SX 131</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">16,800,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">14,967,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پراید <span dir="ltr">SE 131</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">18,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پراید <span dir="ltr">LE 131</span> گازسوز</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">19,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">16,774,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پراید <span dir="ltr">LE 131</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">16,300,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پراید <span dir="ltr">EX 131</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">17,700,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">15,767,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پراید <span dir="ltr">EX 131</span> گازسوز</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">19,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">17,267,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">تیبا <span dir="ltr">EX</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">21,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">تیبا <span dir="ltr">LX</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">تیبا <span dir="ltr">SX</span> یورو 4</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">21,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">20,060,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">ریو مدل 90 . صفر</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">32,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">وانت نیسان . <span dir="ltr">ABS</span> . تاخوگراف</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">23,800,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">24,700,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">وانت نیسان دیزل . <span dir="ltr">ABS</span> . کولر</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">25,600,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">27,140,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">وانت شوکا</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">27,500,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">وانت شوکا گازسوز</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">27,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">25,910,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">زانتیا . مشابه صفر 89</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">59,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پیکاپ تک کابین اتاق جدید</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">77,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">72,829,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پیکاپ دو کابین اتاق جدید</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">81,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">75,840,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">سیتروئن <span dir="ltr">C5</span> جدید 2011</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">115,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">مورانو 2012</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">225,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">182,800,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">نیسان تینا <span dir="ltr">HIGH</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">137,300,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">135,700,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">نیسان تینا <span dir="ltr">MID</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">123,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">125,100,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">نیسان قشقایی <span dir="ltr">HIGH</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">136,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">ماکسیما . مولتی مدیا</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">112,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">104,100,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">مگان 2000 اتومات</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">83,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">75,230,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">مگان 2000 اتومات . آپشن دار</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">87,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">مگان 1600 تیپ 2</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">67,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">63,620,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">مگان 1600 تیپ 1</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">62,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">توقف تولید</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">رنو تندر <span dir="ltr">E2</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">36,500,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">35,510,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">رنو تندر <span dir="ltr">E2</span> آپشن دار</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">38,300,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">36,800,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پارس تندر . اتاق جدید</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">38,300,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">37,530,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">رنو تندر <span dir="ltr">E1</span> یورو 4</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">32,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">هیوندای آوانته اتوماتیک</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">84,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">هیوندای آوانته معمولی</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">75,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">لیفان 520 آی</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">28,400,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">لیفان 620 موتور 1.6</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">34,500,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">لیفان 620 موتور 1.8</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">42,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">39,900,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">جک توجوی هاچ بک</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">32,200,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">33,990,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">جک توجوی صندوقدار</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">33,300,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">35,560,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">جک <span dir="ltr">J5</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">48,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">46,900,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">لیفان <span dir="ltr">X60</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">65,500,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">63,600,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">لوبو</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">17,200,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">97,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">102,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">109,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">113,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">118,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">95,000,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">مزدا3 با موتور 1.6</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">80,300,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر 89</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">79,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">مزدا 2 فول</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">72,500,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">وانت مزدا تک کابین</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">28,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">وانت مزدا تک کابین گازسوز</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">30,400,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">وانت مزدا 2 کابین</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">31,500,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">33,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">آسا . فاو <span dir="ltr">B50</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">63,200,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">وانت کاپرا تک کابین</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">58,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">56,700,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">65,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">69,500,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">69,700,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">ایسوزو 5 تن بدون کاربری</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">70,300,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">ایسوزو 6 تن بدون کاربری</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">88,500,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">ایسوزو 8 تن بدون کاربری</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">93,700,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">مینی بوس ایسوزو مدل سحر</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">111,500,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">کامیون ایسوزو 18 تن</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">223,800,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16"><span dir="ltr">MVM 110</span> چهار سیلندر</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">18,900,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">20,000,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16"><span dir="ltr">MVM 110</span> چهار سیلندر اتوماتیک</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">24,500,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16"><span dir="ltr">MVM 110</span> سه سیلندر</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">177,800,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">19,000,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">MVM 530</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">39,500,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">40,000,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16"><span dir="ltr">MVM 315</span> هاچ بک</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">36,800,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">38,000,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16"><span dir="ltr">MVM 315</span> صندوقدار</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">37,300,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">38,000,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">تیگو _ <span dir="ltr">X33</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">60,500,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">63,000,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">ولیکس سی 30 دنده معمولی <span dir="ltr">ELITE</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">43,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">47,000,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">ولیکس سی 30 اتوماتیک <span dir="ltr">ELITE</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">55,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">43,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">35,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">جنتو . دنده معمولی 2009</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">46,500,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">جنتو . دنده اتوماتیک</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">56,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پروتون ویرا</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">گک گونو - <span dir="ltr">G5</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">118,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">115,000,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پاژن پیکاپ / صندلی موسویی</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">56,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">پاژن پیکاپ / صندلی معمولی</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">53,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">وینگل 3 دو کابین</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">58,000,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">وینگل 5 دو کابین</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">62,600,000</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">60,300,000</span></p>
</td>
</tr><tr><td>
<p dir="rtl"><span class="c16">هاوال <span dir="ltr">H6</span></span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">---</span></p>
</td>
<td>
<p dir="rtl"><span class="c16">110,000,000</span></p>
</td>
</tr></div><img src="http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif" border="0" height="1" width="1" />You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نرخ انواع ارز،سكه و طلا، امروز 10دي/جدول reporter2 0 142 01-01-15, 09:57 pm
آخرین ارسال: reporter2
  نخستین خودرو برقی چاپ سه‌بعدی/تصاویر reporter2 0 99 31-12-14, 09:51 pm
آخرین ارسال: reporter2
  آسانسور خودرو برای منازل لوکس/تصاویر reporter2 0 103 30-12-14, 09:50 pm
آخرین ارسال: reporter2
  قيمت انواع ارز،سكه و طلا، امروز9 دي/جدول reporter2 0 95 30-12-14, 09:50 pm
آخرین ارسال: reporter2
  قيمت انواع ارز،سكه و طلا،امروز 7دي/جدول reporter2 0 102 29-12-14, 09:50 pm
آخرین ارسال: reporter2کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان