امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

(خبر)نرخ پیشنهادی" رهن و اجاره واحدهای مسکونی"
#1
نرخ پیشنهادی" رهن و اجاره واحدهای مسکونی"


<div>


<p>یک واحد خانه با متراژ 320 متر مربع در محله جردن 320 میلیون تومان اجاره داده می شود. باشگاه خبرنگاران</p>
<div class="body c15"><br/><div>

<div class="c14">
<div class="c14" dir="rtl">
<table dir="rtl" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="987" width="580"><tbody><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">محله</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">متراژ (متر مربع)</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">رهن (تومان)</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">اجاره (تومان)</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">جردن</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">320</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">320 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">-</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">فرشته- آقا بزرگی</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">365</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">30 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">12 میلیون</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">فرشته</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">320</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">100میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">10 میلیون</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">نیاوران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">350</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">380 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">-</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">الهیه</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">300</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">500 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">-</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">پاسداران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">300</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">200 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">-</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">زعفرانیه</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">251</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">500 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">-</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">آپادانا</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">270</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">50 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">3 میلیون</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">نیاوران- مژده</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">250</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">180 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">-</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">نیاوران</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">240</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">180 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">-</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">کامرانیه</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">250</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">350 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">-</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">فرشته شرقی</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">240</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">50 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">6 میلیون</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">زعفرانیه</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">230</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">500 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">-</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">جردن</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">230</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">250 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">-</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">یوسف آباد</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">240</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">170 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">-</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">دروس</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">210</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">100 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">6 میلیون</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">زعفرانیه- آصف</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">220</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">160 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">-</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">ظفر</span> <span lang="FA">–</span> <span lang="FA">افشار</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">210</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">200 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">-</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">ولنجک</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">220</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">30 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">6 میلیون</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">قیطریه- سهیل</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">220</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">100 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">4 میلیون و 500 هزار</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">ولنجک</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">240</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">100 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">4 میلیون</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">شهرک غرب</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">207</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">100 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">7 میلیون و 500 هزار</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">سعادت آباد</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">220</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">100 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">2 میلیون و 700 هزار</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">فرمانیه شرقی</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">200</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">50 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">4 میلیون و 600 هزار</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">زعفرانیه- پیراسته</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">220</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">300 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">-</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">دربند</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">200</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">160 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">-</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">فرمانیه</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">180</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">190 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">-</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">پارک ملت</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">180</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">150 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">-</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">فرمانیه</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">165</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">190 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">-</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">دیباجی جنوبی</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">160</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">185 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">-</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">فرمانیه شرقی</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">200</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">50 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">4 میلیون</span></p>
</td>
</tr><tr><td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">ظفر</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">140</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">160 میلیون</span></p>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p dir="rtl"><span lang="FA">-</span></p>
</td>
</tr></tbody></table></div>

<p dir="rtl"><span lang="FA">منبع پیام : دنیای اقتصاد</span></p>
</div>
</div>

</div>
</div><img src="http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif" border="0" height="1" width="1" />You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  وزیر پیشنهادی وزارت داخله؛ یکی از رازهای عدم تشکیل ... reporter2 0 109 30-12-14, 09:50 pm
آخرین ارسال: reporter2
  اجاره بها سال آینده چقدر می شود؟ reporter2 0 52 24-12-14, 09:41 pm
آخرین ارسال: reporter2
  قیمت اجاره مسکن در تهران/جدول reporter2 0 65 18-12-14, 09:15 pm
آخرین ارسال: reporter2
  نهایی شدن طرح پیشنهادی برای تعدیل در قانون تشکیل و ... reporter2 0 59 12-12-14, 08:46 pm
آخرین ارسال: reporter2
  روزنامه &quot;دان&quot; پاکستان: افغانستان لطیف ... reporter2 0 96 07-12-14, 08:35 pm
آخرین ارسال: reporter2کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان