امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

(خبر)دانشگاه شهید بهشتی استخدام می‌کند
#1
دانشگاه شهید بهشتی استخدام می‌کند


<div id=""><tr><td width="30" align="center">
<p>۱</p>
</td>
<td width="159" align="center">
<p>کارشناس آزمایشگاه شیمی</p>
</td>
<td width="76" align="center">
<p>تهران</p>
</td>
<td width="38" align="center">
<p>۲</p>
</td>
<td width="38" align="center"> </td>
<td width="38" align="center">
<p>*</p>
</td>
<td width="265" align="center">
<p>دارا بودن دانشنامه لیسانس و یا فوق لیسانس در رشته شیمی</p>
</td>
</tr><tr><td width="30" align="center">
<p>۲</p>
</td>
<td width="159" align="center">
<p>کارشناس آزمایشگاه زمین شناسی</p>
</td>
<td width="76" align="center">
<p>تهران</p>
</td>
<td width="38" align="center">
<p>۲</p>
</td>
<td width="38" align="center"> </td>
<td width="38" align="center">
<p>*</p>
</td>
<td width="265" align="center">
<p>دارا بودن دانشنامه لیسانس و یا فوق لیسانس در رشته زمین شناسی، علوم زمین (رسوب شناسی، سنگ شناسی و</p>
<p>چینه شناسی)، و جغرافیا کلیه گرایش ها</p>
</td>
</tr><tr><td width="30" align="center">
<p>۳</p>
</td>
<td width="159" align="center">
<p>کارشناس آزمایشگاه فیزیک</p>
</td>
<td width="76" align="center">
<p>تهران</p>
</td>
<td width="38" align="center">
<p>۲</p>
</td>
<td width="38" align="center"> </td>
<td width="38" align="center">
<p>*</p>
</td>
<td width="265" align="center">
<p>دارا بودن دانشنامه لیسانس و یا فوق لیسانس در رشته فیزیک</p>
</td>
</tr><tr><td width="30" align="center">
<p>۴</p>
</td>
<td width="159" align="center">
<p>کارشناس آزمایشگاه علوم زیستی</p>
</td>
<td width="76" align="center">
<p>تهران</p>
</td>
<td width="38" align="center">
<p>۲</p>
</td>
<td width="38" align="center">
<p>*</p>
</td>
<td width="38" align="center">
<p>*</p>
</td>
<td width="265" align="center">
<p>دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس در رشته های زیست شناسی، میکروبیولوژی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی یا ژنتیک</p>
</td>
</tr><tr><td width="30" align="center">
<p>۵</p>
</td>
<td width="159" align="center">
<p>کارشناس آزمایشگاه فیزیک هسته‌ای</p>
</td>
<td width="76" align="center">
<p>تهران</p>
</td>
<td width="38" align="center">
<p>۱</p>
</td>
<td width="38" align="center">
<p>*</p>
</td>
<td width="38" align="center">
<p>*</p>
</td>
<td width="265" align="center">
<p>دارا بودن دانشنامه لیسانس و یا فوق لیسانس در رشته های مهندسی کاربرد پرتوها یا پرتوپزشکی</p>
</td>
</tr><tr><td width="30" align="center">
<p>۶</p>
</td>
<td width="159" align="center">
<p>کارشناس آزمایشگاه آنالیز مواد</p>
</td>
<td width="76" align="center">
<p>تهران</p>
</td>
<td width="38" align="center">
<p>۱</p>
</td>
<td width="38" align="center"> </td>
<td width="38" align="center">
<p>*</p>
</td>
<td width="265" align="center">
<p>دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته شیمی</p>
</td>
</tr><tr><td width="30" align="center">
<p>۷</p>
</td>
<td width="159" align="center">
<p>کارشناس آزمایشگاه لیزر</p>
</td>
<td width="76" align="center">
<p>تهران</p>
</td>
<td width="38" align="center">
<p>۱</p>
</td>
<td width="38" align="center"> </td>
<td width="38" align="center">
<p>*</p>
</td>
<td width="265" align="center">
<p>دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته های برق و الکترونیک، لیزر.</p>
</td>
</tr><tr><td width="30" align="center">
<p>۸</p>
</td>
<td width="159" align="center">
<p>کارشناس آزمایشگاه گیاهان دارویی</p>
</td>
<td width="76" align="center">
<p>تهران</p>
</td>
<td width="38" align="center">
<p>۱</p>
</td>
<td width="38" align="center"> </td>
<td width="38" align="center">
<p>*</p>
</td>
<td width="265" align="center">
<p>دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته های میکروبیولوژی و کشاورزی.</p>
</td>
</tr><tr><td width="30" align="center">
<p>۹</p>
</td>
<td width="159" align="center">
<p>کارشناس آزمایشگاه علوم شناختی و مغز</p>
</td>
<td width="76" align="center">
<p>تهران</p>
</td>
<td width="38" align="center">
<p>۱</p>
</td>
<td width="38" align="center"> </td>
<td width="38" align="center">
<p>*</p>
</td>
<td width="265" align="center">
<p>دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته های مهندسی پزشکی، کامپیوتر، فیزیولوژی حیوانی</p>
</td>
</tr><tr><td width="30" align="center">
<p>۱۰</p>
</td>
<td width="159" align="center">
<p>کارشناس تربیت بدنی</p>
</td>
<td width="76" align="center">
<p>تهران</p>
</td>
<td width="38" align="center">
<p>۱</p>
</td>
<td width="38" align="center"> </td>
<td width="38" align="center">
<p>*</p>
</td>
<td width="265" align="center">
<p>دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تربیت بدنی</p>
</td>
</tr><tr><td width="30" align="center">
<p>۱۱</p>
</td>
<td width="159" align="center">
<p>کارشناس فناوری اطلاعات</p>
</td>
<td width="76" align="center">
<p>تهران</p>
</td>
<td width="38" align="center">
<p>۱</p>
</td>
<td width="38" align="center"> </td>
<td width="38" align="center">
<p>*</p>
</td>
<td width="265" align="center">
<p>دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته فناوری اطلاعات (IT) یا مهندسی کامپیوتر</p>
</td>
</tr><tr><td width="30" align="center">
<p>۱۲</p>
</td>
<td width="159" align="center">
<p>کارشناس لابراتوار زبان</p>
</td>
<td width="76" align="center">
<p>تهران</p>
</td>
<td width="38" align="center">
<p>۱</p>
</td>
<td width="38" align="center"> </td>
<td width="38" align="center">
<p>*</p>
</td>
<td width="265" align="center">
<p>دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته زبان انگلیسی</p>
</td>
</tr><tr><td width="30" align="center">
<p>۱۳</p>
</td>
<td width="159" align="center">
<p>کارشناس آزمایشگاه علوم محیطی</p>
</td>
<td width="76" align="center">
<p>تهران</p>
</td>
<td width="38" align="center">
<p>۱</p>
</td>
<td width="38" align="center"> </td>
<td width="38" align="center">
<p>*</p>
</td>
<td width="265" align="center">
<p>دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس رشته در رشته های خاک شناسی، بیوشیمی، شیمی و بهداشت محیط</p>
</td>
</tr><tr><td width="30" align="center">
<p>۱۴</p>
</td>
<td width="159" align="center">
<p>کارشناس دفتر فنی</p>
</td>
<td width="76" align="center">
<p>تهران</p>
</td>
<td width="38" align="center">
<p>۱</p>
</td>
<td width="38" align="center"> </td>
<td width="38" align="center">
<p>*</p>
</td>
<td width="265" align="center">
<p>دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته مهندسی عمران</p>
</td>
</tr><tr><td width="30" align="center">
<p>۱۵</p>
</td>
<td width="159" align="center">
<p>کارشناس دفتر فنی</p>
</td>
<td width="76" align="center">
<p>تهران</p>
</td>
<td width="38" align="center">
<p>۱</p>
</td>
<td width="38" align="center"> </td>
<td width="38" align="center">
<p>*</p>
</td>
<td width="265" align="center">
<p>دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته مهندسی تأسیسات(سیالات)</p>
</td>
</tr><tr><td width="30" align="center">
<p>۱۶</p>
</td>
<td width="159" align="center">
<p>کارشناس امنیت شبکه</p>
</td>
<td width="76" align="center">
<p>تهران</p>
</td>
<td width="38" align="center">
<p>۱</p>
</td>
<td width="38" align="center"> </td>
<td width="38" align="center">
<p>*</p>
</td>
<td width="265" align="center">
<p>دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها)، فناوری اطلاعات (شبکه و امنیت شبکه)، برق (مخابرات و الکترونیک)، علوم کامپیوتر (کلیه گرایش ها)</p>
</td>
</tr><tr><td width="30" align="center">
<p>۱۷</p>
</td>
<td width="159" align="center">
<p>کارشناس برنامه نویسی</p>
</td>
<td width="76" align="center">
<p>تهران</p>
</td>
<td width="38" align="center">
<p>۱</p>
</td>
<td width="38" align="center"> </td>
<td width="38" align="center">
<p>*</p>
</td>
<td width="265" align="center">
<p>دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها)، فناوری اطلاعات (شبکه و امنیت شبکه)، علوم کامپیوتر (کلیه گرایش ها)</p>
</td>
</tr><tr><td width="30" align="center">
<p>۱۸</p>
</td>
<td width="159" align="center">
<p>کارشناس آزمایشگاه</p>
</td>
<td width="76" align="center">
<p>تهران</p>
</td>
<td width="38" align="center">
<p>۱</p>
</td>
<td width="38" align="center"> </td>
<td width="38" align="center">
<p>*</p>
</td>
<td width="265" align="center">
<p>دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های فیزیک، برق، شیمی</p>
</td>
</tr><tr><td width="30" align="center">
<p>۱۹</p>
</td>
<td width="159" align="center">
<p>کارشناس آزمایشگاه خمیر و کاغذ</p>
</td>
<td width="76" align="center">
<p>زیرآب سوادکوه</p>
</td>
<td width="38" align="center">
<p>۱</p>
</td>
<td width="38" align="center">
<p>*</p>
</td>
<td width="38" align="center">
<p>*</p>
</td>
<td width="265" align="center">
<p>دارا بودن دانشنامه فوق لیسانس خمیر و کاغذ</p>
</td>
</tr></div><img src="http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif" border="0" height="1" width="1" />You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تشییع کودک شهید در عربستان afghan-news 0 131 28-12-14, 09:45 pm
آخرین ارسال: afghan-news
  حمله گرگ‌های‌گرسنه به دانشگاه آزادخمین reporter2 0 107 24-12-14, 09:35 pm
آخرین ارسال: reporter2
  جواب همسر شهید باکری به شریعتمداری reporter2 0 78 17-12-14, 09:10 pm
آخرین ارسال: reporter2
  واقعیت ماجرای يك عکس وارونه در دانشگاه reporter2 0 79 10-12-14, 08:45 pm
آخرین ارسال: reporter2
  چه معنا دارد بنیاد شهید، بانک، دامداري و مرغداری داشته باشد؟ reporter2 0 82 09-12-14, 08:41 pm
آخرین ارسال: reporter2کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان