امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

دوبیتیهای بابا طاهر
#1
خوشا آنانکه الله یارشان بیبحمد و قل هو الله کارشان بی


خوشا آنانکه دایم در نمازندبهشت جاودان بازارشان بی***
دلم میل گل باغ ته دیرهدرون سینهام داغ ته دیره


بشم آلاله زاران لاله چینموینم آلاله هم داغ ته دیره
***
به صحرا بنگرم صحرا ته وینمبه دریا بنگرم دریا ته وینم


بهر جا بنگرم کوه و در و دشتنشان روی زیبای ته وینم
***
غمم غم بی و همراز دلم غمغمم همصحبت و همراز و همدم


غمت مهله که مو تنها نشینممریزا بارک الله مرحبا غم
***
غم و درد مو از عطار واپرسدرازی شب از بیمار واپرس


خلایق هر یکی صد بار پرسندتو که جان و دلی یکبار واپرس
***
دلت ای سنگدل بر ما نسوجهعجب نبود اگر خارا نسوجه


بسوجم تا بسوجانم دلت رادر آذر چوب تر تنها نسوجه
***
خوشا آندل که از غم بهرهور بیبر آندل وای کز غم بیخبر بی


ته که هرگز نسوته دیلت از غمکجا از سوته دیلانت خبر بی
***
یکی درد و یکی درمان پسنددیک وصل و یکی هجران پسندد


من از درمان و درد و وصل و هجرانپسندم آنچه را جانان پسندد
***
ته که ناخواندهای علم سماواتته که نابردهای ره در خرابات


ته که سود و زیان خود ندانیبیاران کی رسی هیهات هیهات
***
خدایا داد از این دل داد از این دلنگشتم یک زمان من شاد از این دل


چو فردا داد خواهان داد خواهندبر آرم من دو صد فریاد از این دل
***
دلا خوبان دل خونین پسندنددلا خون شو که خوبان این پسندند


متاع کفر و دین بیمشتری نیستگروهی آن گروهی این پسندند
***
دلا پوشم ز عشقت جامهی نیلنهم داغ غمت چون لاله بر دیل


دم از مهرت زنم همچون دم صبحوز آن دم تا دم صور سرافیل
حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
#2
بی ته اشکم ز مژگان تر آیوبی ته نخل امیدم نی بر آیو


بی ته در کنج تنهایی شب و روزنشینم تا که عمرم بر سر آیو
***
به والله و به بالله و به تاللهقسم بر آیهی نصر من الله


که دست از دامنت من بر ندارماگر کشته شوم الحکم لله
***
دلی همچون دل نالان مو نهغمی همچون غم هجران مو نه


اگر دریا اگر ابر بهارانحریف دیدهی گریان مو نه
***
من آن مسکین تذروبی پرستممن آن سوزنده شمع بیسرستم


نه کار آخرت کردم نه دنیایکی خشکیده نخل بیبرستم
***
مکن کاری که پا بر سنگت آیوجهان با این فراخی تنگت آیو


چو فردا نامه خوانان نامه خونندتو وینی نامهی خود ننگت آیو
***
غم عالم نصیب جان ما بیبدور ما فراغت کیمیا بی


رسد آخر بدرمان درد هرکسدل ما بی که دردش بیدوا بی
***
خوشا آنانکه هر شامان ته وینندسخن با ته گرند با ته نشینند


مو که پایم نبی کایم ته وینمبشم آنان بوینم که ته وینند
***
دو زلفانت گرم تار ربابمچه میخواهی ازین حال خرابم


ته که با مو سر یاری نداریچرا هر نیمه شو آیی بخوابم
#3
بیا یک شو منور کن اطاقممهل در محنت و درد فراقم


به طاق جفت ابروی تو سوگندکه همجفت غمم تا از تو طاقم
***
دو چشمم درد چشمانت بچینادمبو روجی که چشمم ته مبیناد


شنیدم رفتی و یاری گرفتیاگر گوشم شنید چشمم مبیناد
***
عزیزا کاسهی چشمم سرایتمیان هردو چشمم جای پایت


از آن ترسم که غافل پا نهی تونشنید خار مژگانم بپایت
***
زدست دیده و دل هر دو فریادکه هر چه دیده بیند دل کند یاد


بسازم خنجری نیشش ز فولادزنم بر دیده تا دل گردد آزاد
***
بیته بالین سیه مار به چشممروج روشن شو تار به چشمم


بیته ای نو گل باغ امیدمگلستان سربسر خار به چشمم
***
بیته یارب به بستان گل مرویادوگر روید کسش هرگز مبویاد


بیته هر گل به خنده لب گشایدرخش از خون دل هرگز مشویاد
***
ته که میشی بمو چاره بیاموجکه این تاریک شوانرا چون کرم روج


کهی واجم که کی این روج آیوکهی واجم که هرگز وا نهای روج
***
بیا تا دست ازین عالم بداریمبیا تا پای دل از گل برآریم


بیا تا بردباری پیشه سازیمبیا تا تخم نیکوئی بکاریم
#4
یکی برزیگرک نالان درین دشتبخون دیدگان آلاله میکشت


همی کشت و همی گفت ای دریغابباید کشت و هشت و رفت ازین دشت
***
درخت غم بجانم کرده ریشهبدرگاه خدا نالم همیشه


رفیقان قدر یکدیگر بدانیداجل سنگست و آدم مثل شیشه
***
اگر شیری اگر میری اگر مورگذر باید کنی آخر لب گور


دلا رحمی بجان خویشتن کنکه مورانت نهند خوان و کنند سور
***
اگر دل دلبری دلبر کدامیوگر دلبر دلی دل را چه نامی


دل و دلبر بهم آمیته وینمندانم دل که و دلبر کدامی
***
دلی نازک بسان شیشه دیرماگر آهی کشم اندیشه دیرم


سرشکم گر بود خونین عجب نیستمو آن نخلم که در خون ریشه دیرم
***
گر آن نامهربانم مهربان بیچرا از دیدگانم خون روان بی


اگر دلبر بمو دلدار میبوچرا در تن مرا نه دل نه جان بی
***
چرا دایم بخوابی ای دل ای دلز غم در اضطرابی ای دل ای دل


بوره کنجی نشین شکر خدا کنکه شاید کام یابی ای دل ای دل
***
شب تار و بیابان پرورک بیدر این ره روشنایی کمترک بی


گر از دستت برآید پوست از تنبیفکن تا که بارت کمترک بی
***
مو از قالوا بلی تشویش دیرمگنه از برگ و باران بیش دیرم


اگر لاتقنطوا دستم نگیردمو از یاویلنا اندیش دیرم
#5
جدا از رویت ای ماه دل افروزنه روز از شو شناسم نه شو از روز


وصالت گر مرا گردد میسرهمه روزم شود چون عید نوروز
***
نسیمی کز بن آن کاکل آیومرا خوشتر ز بوی سنبل آیو


چو شو گیرم خیالش را در آغوشسحر از بسترم بوی گل آیو
***
مو کز سوته دلانم چون ننالممو کز بی حاصلانم چون ننالم


بگل بلبل نشیند زار نالدمو که دور از گلانم چون ننالم
***
چه خوش بی وصلت ای مه امشبک بیمرا وصل تو آرام دلک بی


زمهرت ای مه شیرین چالاکمدامم دست حسرت بر سرک بی
***
مسلسل زلف بر رخ ریته دیریگل و سنبل بهم آمیته دیری


پریشان چون کری زلف دو تا رابهر تاری دلی آویته دیری
***
اگر مستان هستیم از ته ایمانوگر بی پا و دستیم از ته ایمان


اگر گبریم و ترسا ور مسلمانبهر ملت که هستیم از ته ایمان
***
اگر آئی بجانت وانواجموگر نایی به هجرانت گداجم


ته هر دردی که داری بر دلم نهبمیرم یا بسوجم یا بساجم
***
عاشق آن به که دایم در بلا بیایوب آسا به کرمان مبتلا بی


حسن آسا بدستش کاسهی زهرحسین آسا بدشت کربلا بی
***
نوای ناله غم اندوته ذونهعیار قلب و خالص بوته ذونه


بیا سوته دلان با هم بنالیمکه قدر سوته دل دل سوته ذونه
***

مو آن بحرم که در ظرف آمدستمچو نقطه بر سر حرف آمدستم


بهر الفی الف قدی بر آیوالف قدم که در الف آمدستم
#6
دلم از دست خوبان گیج و ویجهمژه بر هم زنم خونابه ریجه


دل عاشق مثال چوبتر بیسری سوجه سری خونابه ریجه
***
ز کشت خاطرم جز غم نروئیز باغم جز گل ماتم نروئی


ز صحرای دل بیحاصل موگیاه ناامیدی هم نروئی
***
سیه بختم که بختم واژگون بیسیه روجم که روجم سرنگون بی


شدم آوارهی کوی محبتزدست دل که یارب غرق خون بی
***
بیته یک شو دلم بی غم نمیبوکه آن دلبر دمی همدم نمیبو


هزاران رحمت حق باد بر غمزمانی از دل ما کم نمی بو
***
مو ام آن آذرین مرغی که فیالحالبسوجم عالم ار برهم زنم بال


مصور گر کشد نقشم به گلشنبسوجه گلشن از تاثیر تمثال
***
ز عشقت آتشی در بوته دیرمدر آن آتش دل و جان سوته دیرم


سگت ار پا نهد بر چشم ای دوستبمژگان خاک راهش رو ته دیرم
***
بدریای غمت دل غوطهور بیمرا داغ فراقت بر جگر بی


ز مژگان خدنگت خوردهام تیرکه هر دم سوج دل زان بیشتر بی
***
مدامم دل براه و دیده تر بیشراب عیشم از خون جگر بی


ببویت زندگی یابم پس از مرگترا گر بر سر خاکم گذر بی
***
گلی کشتم باین الوند دامانآوش از دیده دادم صبح و شامان


چو روج آیو که بویش وا من آیوبرد بادش سر و سامان بسامان
***
دو چشمانت پیالهی پر ز می بیخراج ابروانت ملک ری بی


همی وعده کری امروز و فردانمیدانم که فردای تو کی بی
***
قدم دایم ز بار غصه خم بیچو مو محنت کشی در دهر کم بی


مو هرگز از غم آزادی ندیرمدل بی طالع مو کوه غم بی
***
بشم واشم ازین عالم بدر شمبشم از چین و ما چین دورتر شم


بشم از حاجیان حج بپرسمکه این دوری بسه یا دورتر شم
#7
صدای چاوشان مردن آیوبگوش آوازهی جان کندن آیو


رفیقان میروند نوبت به نوبتوای آن ساعت که نوبت وامن آیو
***
به قبرستان گذر کردم کم وبیشبدیدم قبر دولتمند و درویش


نه درویش بیکفن در خاک رفتهنه دولتمند برده یک کفن بیش
***
دیم یک عندلیب خوشنواییکه مینالید وقت صبحگاهی


بشاخ گلبنی با گل همی گفتکه یارا بی وفایی بی وفایی
***
به قبرستان گذر کردم صباحیشنیدم ناله و افغان و آهی


شنیدم کلهای با خاک میگفتکه این دنیا نمیارزد بکاهی
***
هر آنکس مال و جاهش بیشتر بیدلش از درد دنیا ریشتر بی


اگر بر سر نهی چون خسروان تاجبه شیرین جانت آخر نیشتر بی
***
هر آنکس عاشق است از جان نترسدیقین از بند و از زندان نترسد


دل عاشق بود گرگ گرسنهکه گرگ از هی هی چوپان نترسد
***
هزاران دل بغارت برده ویشههزارانت دگر خون کرده ویشه


هزاران داغ ریش ار ویشم اشمردهنو نشمرده از اشمرده ویشه
***
اگر زرین کلاهی عاقبت هیچاگر خود پادشاهی عاقبت هیچ


اگر ملک سلیمانت ببخشنددر آخر خاک راهی عاقبت هیچ
***
غم عشق تو کی بر هر سر آیوهمایی کی به هر بوم و بر آیو


زعشقت سرفرازان کامیابندکه خور اول به کهساران بر آیو
***
ته که نوشم نهای نیشم چراییته که یارم نهای پیشم چرایی


ته که مرهم نهای بر داغ ریشمنمک پاش دل ریشم چرایی
***
بیته یکدم دلم خرم نمانیاگر رویت بوینم غم نمانی


اگر درد دلم قسمت نماینددلی بی غم درین عالم نمانی
***

اگر یار مرا دیدی به خلوتبگو ای بیوفا ای بیمروت


گریبانم ز دستت چاک چاکونخواهم دوخت تا روز قیامت
#8
فلک نه همسری دارد نه هم کفبخون ریزی دلش اصلا نگفت اف


همیشه شیوهی کارش همینهچراغ دودمانیرا کند پف
***
فلک در قصد آزارم چراییگلم گر نیستی خارم چرایی


ته که باری ز دوشم بر نداریمیان بار سربارم چرایی
***
زدل نقش جمالت در نشی یارخیال خط و خالت در نشی یار


مژه سازم بدور دیده پرچینکه تا وینم خیالت در نشی یار
***
پریشان سنبلان پرتاب مکهخمارین نرگسان پرخواب مکه


براینی ته که دل از مابرینیبرنیه روزگار اشتاب مکه
***
جره بازی بدم رفتم به نخجیرسبک دستی بزد بر بال من تیر


برو غافل مچر در کوهسارانهران غافل چرد غافل خورد تیر
***
مو آن رندم که نامم بیقلندرنه خان دیرم نه مان دیرم نه لنگر


چو روج آیو بگردم گرد گیتیچو شو آیو به خشتی وانهم سر
***
مرا نه سر نه سامان آفریدندپریشانم پریشان آفریدند


پریشان خاطران رفتند در خاکمرا از خاک ایشان آفریدند
***
بی ته هر شو سرم بر بالش آیوچو نی از استخوانم نالش آیو


شب هجران بجای اشک چشممز مژگان پارههای آتش آیو
***
مو که چون اشتران قانع به خارمجهازم چوب و خرواری ببارم


بدین مزد قلیل و رنج بسیارهنوز از روی مالک شرمسارم
***
سرم چون گوی در میدان بگردهدلم از عهد و پیمان بر نگرده


اگر دوران به نااهلان بمانهنشینم تا که این دوران بگرده
***
دلم از دست تو دایم غمینهببالین خشتی و بستر زمینه


همین جرمم که مو ته دوست دیرمکه هر کت دوست دیره حالش اینه
#9
چرا آزرده حالی ای دل ای دلهمه فکر و خیالی ای دل ای دل


بساجم خنجری دل را برآرمبوینم تا چه حالی ای دل ای دل
***
مگر شیر و پلنگی ای دل ای دلبمو دایم به جنگی ای دل ای دل


اگر دستم فتی خونت بریجمبوینم تا چه رنگی ای دل ای دل
***
شب تاریک و سنگستان و مو مستقدح از دست مو افتاد و نشکست


نگهدارندهاش نیکو نگهداشتوگرنه صد قدح نفتاده بشکست
***
کشیمان ار بزاری از که ترسیبرانی گر بخواری از که ترسی


مو با این نیمه دل از کس نترسمدو عالم دل ته داری از که ترسی
***
مو آن رندم که پا از سر ندونمسراپایی بجز دلبر ندونم


دلارامی کز او دل گیرد آرامبغیر از ساقی کوثر ندونم
***
مرا عشقت ز جان آذر برآرهزپیکر مشت خاکستر برآره


نهال مهرت از دل گر ببرندهزاران شاخه دیگر برآره
***
تن محنت کشی دیرم خدایادل با غم خوشی دیرم خدایا


زشوق مسکن و داد غریبیبه سینه آتشی دیرم خدایا
***
بود درد مو و درمانم از دوستبود وصل مو و هجرانم از دوست


اگر قصابم از تن واکره پوستجدا هرگز نگردد جانم از دوست
***
خرم کوه و خرم صحرا خرم دشتخرم آنانکه این آلالیان کشت


بسی هند و بسی شند و بسی یندهمان کوه و همان صحرا همان دشت
***
غم عشقت بیابان پرورم کردفراقت مرغ بیبال و پرم کرد


بمو واجی صبوری کن صبوریصبوری طرفه خاکی بر سرم کرد
#10
سه درد آمو بجانم هر سه یکبارغریبی و اسیری و غم یار


غریبی و اسیری چاره دیرهغم یار و غم یار و غم یار
***
تویی آن شکرین لب یاسمین برمنم آن آتشین دل دیدگان تر


از آن ترسم که در آغوشم آییگدازد آتشت بر آب شکر
***
خوشا آنانکه پا از سر ندونندمثال شعله خشک وتر ندونند


کنشت و کعبه و بتخانه و دیرسرایی خالی از دلبر ندونند
***
خوشا آنانکه سودای ته دیرندکه سر پیوسته در پای ته دیرند


بدل دیرم تمنای کسانیکه اندر دل تمنای ته دیرند
***
الهی گردن گردون شود خردکه فرزندان آدم را همه برد


یکی ناگه که زنده شد فلانیهمه گویند فلان ابن فلان مرد
***
دلم از سوز عشق آتش بجان بیبکامم زهر از آن شکر دهان بی


همان دستان که با ته بی بگردنکنونم چون مگس بر سر زنان بی
***
ته که دور از منی دل در برم نیهوایی غیر وصلت در سرم نی


بجانت دلبرا کز هر دو عالمتمنای دگر جز دلبرم نی
***
دگر شو شد که مو جانم بسوزدگریبان تا بدامانم بسوزد


برای کفر زلفت ای پریرخهمی ترسم که ایمانم بسوزد
***
دلم بی وصل ته شادی مبینادزدرد و محنت آزادی مبیناد


خراب آباد دل بی مقدم توالهی هرگز آبادی مبیناد
***
الاله کوهسارانم تویی یاربنوشه جو کنارانم تویی یار


الاله کوهساران هفتهای بیامید روزگارانم تویی یار
***
فلک زار و نزارم کردی آخرجدا از گلعذارم کردی آخر


میان تختهی نرد محبتشش و پنجی بکارم کردی آخر
***
نمیدانم دلم دیوانهی کیستکجا آواره و در خانهی کیست


نمیدونم دل سر گشتهی مواسیر نرگس مستانهی کیست
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان