امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

validatorcalloutextender in textbox in gridview
#1
this article describes how to use textbox, requiredfieldvalidator and validatorcalloutextender and gridview.
step 1: register ajaxcontrltoolkit

<%@ register assembly="ajaxcontroltoolkit" namespace="ajaxcontroltoolkit" tagprefix="ajaxtoolkit" %>

step 2: add scriptmanager
<asp:scriptmanager id="scriptmanager1" runat="server"></asp:scriptmanager>

step 3: create gridview with two itemtemplates. first template will contain textbox, requiredfieldvalidator and validatorcalloutextender and second template will contain button.
<asp:gridviewid="gridview1"runat="server"autogeneratecolumns="false"onrowdatabound="gridview1_rowdatabound"onrowcommand="gridview1_rowcommand">
<columns
>
<asp:boundfield headertext="type" datafield="productid"
/>
<asp:templatefield
>
<itemtemplate
>
<asp:textbox runat="server" id="mytextbox" borderstyle="solid" borderwidth="1px" bordercolor="#a9a9a9"
/>
<asp:label runat="server" id="lbldisplay" forecolor
="brown"/>
<asp:requiredfieldvalidator runat="server" id="myreq" controltovalidate="mytextbox" display="none" errormessage="<b>required field missing</b><br />a name is required."
/>
<ajaxtoolkit:validatorcalloutextender runat="server" id="nreqe1" targetcontrolid="myreq" highlightcssclass="validatorcallouthighlight"
/>
</itemtemplate
>
</asp:templatefield
>
<asp:templatefield
>
<itemtemplate
>
<asp:button runat="server" id="btn" commandname="add" text="add" borderstyle="solid" borderwidth="1px" bordercolor="#a9a9a9"
/>
</itemtemplate
>
</asp:templatefield
>
</columns
>
</asp:gridview>

step 4: bind textbox, requiredfieldvalidator and button with validation group. validationgroup name should be unique for each pair of textbox and button in the gridview row. to give unique name to validationgroup of each pair of textbox and button, we need to bind the textbox and button gridview1_rowdatabound.
protected void gridview1_rowdatabound(object sender, system.web.ui.webcontrols.gridviewroweventargs e)

{
if (e.row.rowtype == datacontrolrowtype.datarow)
{
textbox tbx = (textbox)e.row.findcontrol("mytextbox");
requiredfieldvalidator rfv = (requiredfieldvalidator)
e.row.findcontrol("myreq");
button btn = (button)e.row.findcontrol("btn");
string validationgrouptext = "validationtest" + (e.row.dataitemindex + 1).tostring();
tbx.validationgroup = validationgrouptext;
rfv.validationgroup = validationgrouptext;
btn.validationgroup = validationgrouptext;

}

}

step 5: fill gridview with data.
protected void fillgridview()

{
datatable table = new datatable
();
table.columns.add("productid", typeof(int
));
table.rows.add(1);

table.rows.add(2);
table.rows.add(3);

table.rows.add(4);
table.rows.add(5);
gridview1.datasource = table;

gridview1.databind();

}

step 6: call fillgridview() on page_load
protected void page_load(object sender, eventargs e)

{
if
(!page.ispostback)
fillgridview();

}

step 7: add rowcommand method which will get the text from textbox and fill the label.
protected void gridview1_rowcommand(object sender, gridviewcommandeventargs e)

{
if (e.commandname == "add"
)
{
gridviewrow row = (gridviewrow)((button
)e.commandsource).namingcontainer;
((label)row.findcontrol("lbldisplay")).text = ((textbox)row.findcontrol("mytextbox"
)).text;
((textbox)row.findcontrol("mytextbox")).visible = false
;
}
}

You are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینیدYou are not allowed to view links. Please Register Or Login
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست . لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید

حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  disable post back on enter key in textbox t54 0 281 19-09-13, 01:47 am
آخرین ارسال: t54کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان