امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

نيزه در دوران هخامنشی
#1
نيزه در زبان پارسيان دوره هخامنشي « آرشتي » ( arshti ) نام داشت و آن بر 2 گونه بود : نيزه هاي بلند و نيزه هاي كوتاه

نيزه هاي بلند را سواران گران جنگ افزار و سربازاني كه سپرهاي نيي داشتند به كار مي بردند و پيادگان چون مي بايست از نزديك با دشمن پيكار كنند نيزه هاي كوتاه داشتند . سر نيزه ها در نقش بر جسته هاي تخت جمشيد بر 2 گونه نشان داده شده است :
سر نيزه هاي پهن به شكل برگ درخت به
و سر نيزه هاي باريك به شكل برگ بيد
ميله نيزه ها كه گاهي چوبين و گاهي نيز فلزي بود ، به گوي يا سيبي فلزي پايان مي يافت كه در سربازان جاويدان نيزه ي 1000 تن داراي گويهاي زرين و 9000 تن داراي گويهاي سيمين بود .
هرودوت و گزنفون از نيزه هاي كوتاهي به درازي 6 تا 7 پا نام مي برند كه از چوب آلبالو ( kornel ) ساخته مي شده و ويژه پيادگان هخامنشي بوده است . در كاوشها از سر نيزه هاي مفرغي اين گونه نيزه ها به فراواني به دست آمده است . سربازان در حال ايستاده چنانكه پيش از اين هم گفته شده است نيزه ها را با 2 دست در جلو نگاه مي داشتند و گوي نيزه را روي انگشتان پاي خود مي گذاشتند . ليك به هنگام جنگ معمولا نيزه را با دست راست در زير بغل و امتداد بازوي خود گرفته آن را با فشار و زور هر چه بيشتر در سينه و پهلوي دشمن فرو مي بردند و گاهي نيز مانند زوبين آن را به سوي دشمن پرتاب مي كردند .


تبر
تبر يا بهتر بگوييم تبر زين كه در جنگ به كار برده مي شد ، بنا به نوشته گزنفون و « استرابون » يكي از جنگ افزار هاي پيادگان ارتش هخامنشي بوده است ، ليك هرودوت در بر شمردن جنگ افزارهاي پارسيان نامي از آن نمي برد و تنها از تبري به نام « ساگاريس » ( sagaris ) ياد مي كند كه از جنگ افزارهاي ويژه سكاها بوده است و جاي شگفتي است كه تا كنون تبرزيني در گوركانهاي سكايي به دست نيامده است . بهترين نمونه تبرزينهاي روزگار هخامنشي ، در تخت جمشيد در دست جاندار ( اسلحه دار ) شاهنشاه هخامنشي ديده مي شود كه داراي سر تبري است مفرغي 2 سويه كه در يك سو به شكل كله مرغابي است كه تيغه تبر را در ميان منقار خود گرفته است و در سوي ديگر داراي « سندانچه يي » است كه انتهاي آن به شكل هلال ماه با 2 نيش برنده در آمده است و دستگيره چوب تبر را براي آنكه بهتر و استوارتر گرفته شود آج داده اند . نمونه هاي مفرغي اين گونه تبرها در كاوشهاي باستان شناسي به دست آمده و اينك چند تايي از آنها را در موزه « ايران باستان » مي توان ديد
حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
#2
زوبين
زوبين نيز يكي از جنگ افزارهاي ايرانيانست و يونانيان آن را از ايرانيان گرفته ( javelin ) ناميده اند . زوبين يا « ژوبين » به نظر برخي رويه ديگري از « چوبين » است ( نيزه كوتاهي بوده به درازاي 1 متر كه از شاخه هاي درخت خرما يا ني هاي ستبر و بند بند خيزران و يا بنا به نوشته گزنفون : از چوب « پستنك » ( غبيرا ) ساخته مي شد و نوكي از مفرغ يا آهن داشت . زوبين را به 2 گونه به سوي دشمن يا آماج پرتاب مي كردند :
يكي ميان زوبين را به طور افقي در دست گرفته با نيرو و زور بسيار به سوي آماج پرتاب مي كردند .و يا از ته چوب آن گرفته با آماج گيري دقيق به تندي از بالا به پايين آورده در برابر نشانه رها مي ساختند و زوبين به تندي به سوي آماج راه افتاده در آن فرو مي رفت . زوبين هم در جنگ و هم در هنگام شكار به كار مي رفت و از آن هم سواره ها و هم پياده ها يكسان بهره مي گرفتند و جنگ افزار بسيار سودمند و موثري بود زيرا به يك پرتاب ، دشمن را از پاي در مي آورد . برخي از سواران ايراني مي توانستند آن را تا 600 متر به آماج نشانه روند . هر سوار هخامنشي همواره 2 زوبين با خود داشت تا چون يكي را به نشانه پرتاب كرد ، با زوبين ديگر از نزديك با دشمن بجنگد .

كتاره ها
در روزگار هخامنشيان هنوز در ايران شمشير يعني جنگ افزار تيغه دار بلند به كار نمي رفت و كتاره هاي هخامنشي كوتاه بود و درازاي آنها از كلاهك دسته ( قبضه ) تا ته نيام از 40 يا 50 سانتيمتر بيشتر نبود . مادها و پارسيان اگر جنگ افزارهاي ديگرشان مانند هم بود ، شكل كتاره هايشان فرق داشت و بدينسان در ارتش هخامنشي 2 گونه كتاره به كار مي رفت :

كتاره مادی
كتاره پارسي

كتاره مادي :
كتاره مادي كه نام ايراني آن را به گونه هاي « آكيناكس » ( akinaccs ) و « آكي نانس »( akinanes ) نوشته اند كه شمشير كوتاه و نيام داري بود كه با بند ويژه يي از كمر آويخته مي شد و داراي دسته يا قبضه يي آج دار با كلاهك تيغه يي شياردار و نوك تيز بود . در يك سوي دهانه نيام كتاره مادي يك برآمدگي فلزي وجود داشته كه داراي مدبري بود و با آن كتاره از « وربند » ويژه كتاره آويخته مي شد . نيام كتاره از چوبهاي نازك و روكش هاي پوستي با بخشها و آرايشهاي فلزي ساخته مي شد و ته نيام داراي آرايشي ساده شده و پيچيده يي به شكل سر گاو يا شير يا بز كوهي بود و براي جلوگيري از مزاحمت نوك نيام آن را به شكل گرد و منحني در مي آوردند . در بالاي ته نيام تسمه يي چرمي به دور نيام بافته مي شد كه از يك سو به شكل حلقه يا مادگي و از سوي ديگر به شكل بندي بود كه سر آن را از مهره فلزي گزرانيده ، گره مي زدند و پس از آويختن كتاره از پهلوي راست ، اين تسمه چرمي را يك بار به دور پا پيچيده سر تكمه دار آن را درون حلقه مي گذرانيدند و بدينسان از حركت هاي نا به جاي كتاره به هنگام سواري و تلوتلو خوردن آن به هنگام راه رفتن جلو مي گرفتند . كتاره هاي مادي داراي كمربند يا « وربند » ويژه يي بود ، يعني مادي ها گذشته از كمربند خود ، كمربندي نيز براي آويختن كتاره ، به دور كمر خود مي بستند كه 2 سر آن داراي مادگي و تكمه بر جسته گردي بود . چنانكه پيش از اين هم نوشته ايم ، شاهنشاهان هخامنشي چونت هنگام جنگ جامه مادي مي پوشيدند بناچار كتاره مادي به كمر مي آويختند ، از اين روست كه ديده مي شود در پشت سر « داريوش » يا « خشايارشا » در سنگ نگاره هاي تخت جمشيد ، جاندار ( اسلحه دار ) شاهنشاه كه كتاره ويژه شاهنشاه را از كمر آويخته است داراي كتاره مادي است نه پارسي . كتاره هاي مادي از ديده شكل خود به كتاره هاي سكايي بسيار مانند است و به طور كلي در سنگ نگاره هاي تخت جمشيد ديده مي شود كه مرمان و تيره هاي شمالي شاهنشاهي هخامنشي همه از اين گونه كتاره ها بر كمر آويخته اند و شايد بتوان گفت كه شكل آن را در زمان بسيار دور از همديگر گرفته اند . نمونه هاي چندي از تيغه و نيام زرين اينگونه كتاره ها در كاوشهاي باستان شناسي به دست آمده است كه چگونگي ساخت و آرايشهاي آن را به خوبي نشان مي دهد .

كتاره پارسي :
كتاره پارسي بر خلاف كتاره مادي كه داراي « وربند » و « مدبر » بوده و از كمر در پهلوي راست آويخته مي شد با نيام ويژه خود در پيش سينه و روي شكم در لاي كمربند چرمي قرار مي گرفت . شكل كتاره پارسيها با كتاره مادي بسيار فرق داشت و به سبب طرز حملش داراي نيامي به شكل ويژه يي بود . شكل كلاهك دسته كتاره پارسي با مادي فرق داشت و اگر آن چه را كه در سنگ نگاره هاي تخت جمشيد نشان داده شده است كاملا حقيقي بدانيم بايد بپذيريم كه در دست گرفتن و فرود آوردن چنين كتاره اي بر دشمن خالي از اشكال نبوده است ، زيرا كلاهك دسته كتاره كه مطابق پهناي تيغه آن قرار دارد ، به هنگام فرود آوردن كتاره به سختي مزاحم مچ دست بوده است مگر اينكه بپذيريم سنگ تراشان كلاهك دسته كتاره را بيش از اندازه بزرگ و نوك تيز ساخته اند . كتاره پارسي چون حلقه و مدبر و وربند ويژه يي نداشت و همچون خنجرهاي كردي در لاي كمربند قرار مي گرفت و از جايي آويخته نمي شد از اين رو براي اينكه به هنگام راه رفتن و كشش و كوشش خود كتاره يا نيام آن از لاي كمربند لغزيده و به پايين نيافتد در دهانه نيام داراي زايده و برآمدگي نيش دار و بزرگي بود كه از فرو افتادن كتاره جلوگيري مي كرد ، ليك خود آن با بزرگي و نيشهايي كه داشت براي دارنده كتاره رنج آور بود و رويهم رفته بايد گفت كه كمي و نارساييهاي كتاره پارسي و نداشتن وربند و نياويختن آن از كمر و قرار گرفتن چنين كتاره يي با چنان زايده هاي بزرگ در روي سينه و بالاي شكم آن را از حالت يك جنگ افزار سودمند بيرون مي آورد


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  وضعیت راهها و جاده ها در دوران پادشاهی هخامنشیان مای فون 2 442 03-09-13, 06:45 pm
آخرین ارسال: مای فونکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان