امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

(آموزش) پست بیت ساده و زیبا postbit legacy change vb 3.8.x
#1
left]description:
this will change your legacy postbit to something neater (at least, in my opinion). you're only required to replace the appropriate templates and add a bit of css, which will be shown below.

additional notes:
this modification has been tested and used using the default style, as well as a modified one. both seem to work, though i do not support any heavy modified templates.

please do report any issues (in the code) that you may come across, and i'll be sure to fix these in the original post at once.


how to apply changes:
navigate to your style manager in the admincp. once there, open up the postbit_legacy template. remove all code (or backup if you're using your own style, in-case something goes amiss in yours), and replace it with the following:

کد php:

کد:
     $template_hook[postbit_start] <table id="post$post[postid]" class="tborder" 
cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center"> <tr>     <if condition="$show['announcement']">         <td class="thead" style="font-weight:normal; 
border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]" colspan="2">             <img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]
/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" />             <phrase 1="$post[startdate]" 
2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase>         </td>     <else />         <td class="thead" style="font-weight:normal; 
border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; 
border-$stylevar[right]: 0px" $post[scrolltothis]>                 <div id="postmenu_$post[postid]" style="display:inline;">                 <if condition="$show['profile']">                                                          <!-- postbit legacy changes by datahero -->                 <a style="font-size:15px;" 
href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a>                 <script type="text/javascript">
 vbmenu_register("postmenu_$post[postid]", true); </script>                 <else />                 $post[musername]                 </if>         </div>         </td>         <td class="thead" style="font-weight:normal; border: 
$stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; 
border-$stylevar[left]: 0px" align="$stylevar[right]">                         <!-- status icon and date -->                         <div style="display:inline; float:left;" class="smallfont">             <a name="post$post[postid]"><img class="inlineimg" 
src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" 
alt="$post[statustitle]" border="0" /></a>             $post[postdate]
<if condition="!$show['detailedtime']">, $post[posttime]</if>             $post[firstnewinsert]                         </div>             <!-- / status icon and date -->                         <if condition="$show['messageicon'] or $post['title']">             <!-- icon and title -->             <div class="smallfont" 
style="display:inline; float:left; padding-left:10px;">                  <if condition="$show['messageicon']"><img class="inlineimg" 
src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if>                 <if condition="$post['title']">
<strong>$post[title]</strong></if>             </div>             <!-- / icon and title -->                 </if>             &nbsp;             <if condition="$show['postcount']">
#<a href="showpost.php?$session[sessionurl]
p=$post[postid]&amp;postcount=$post[postcount]" target="new" 
rel="nofollow" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]">
<strong>$post[postcount]</strong></a></if>             <if condition="$show['inlinemod']">                 <input type="checkbox" name="plist[$postid]"
 id="plist_$postid" style="vertical-align:middle; 
padding:0px; margin:0px 0px 0px 5px" value="$post[checkbox_value]" />             </if>         </td>     </if> </tr> <tr valign="top">     <td class="alt2" width="175" 
style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]
; border-top: 0px; border-bottom: 0px" align="center">             $template_hook[postbit_userinfo_left]              <if condition="$show['avatar']">                 <div class="smallfont" style="margin-top:-18px;">                     &nbsp;<br />
<a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">
<img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight]
 alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]
</phrase>" border="0" /></a>                 </div>             </if>              <div class="smallfont">                 &nbsp;<br />                                 <if condition="$post['rank']">
<div class="smallfont" style="margin-top:-8px;">$post[rank]</div></if>                                 <if condition="$post['usertitle']">
<div class="userinfo-dh">$post[usertitle]</div></if>                 <if condition="$post['joindate']"><div class="userinfo-dh">
<strong>$vbphrase[join_date]:</strong> $post[joindate]</div></if>                 <if condition="$post['field2']"><div class="userinfo-dh">
<strong>$vbphrase[location_perm]:</strong> $post[field2]</div></if>                 <if condition="$post['age']"><div class="userinfo-dh">
<strong>$vbphrase[age]:</strong> $post[age]</div></if>                 <div class="userinfo-dh">                     <a href="search.php?$session[sessionurl]
do=finduser&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow">
<phrase 1="$post[username]">posts: $post[posts]</phrase></a>                 </div>                 $template_hook[postbit_userinfo_right_after_posts]                 <if condition="$show['infraction']"><div class="userinfo-dh">
<strong>$vbphrase[infractions]:</strong> $post[warnings]
/$post[infractions] ($post[ipoints])</div></if>                 <if condition="$show['reputation']">
<if condition="$show['reppower']">
<div class="userinfo-dh"><strong>$vbphrase[reppower]:</strong> 
<span id="reppower_$post[postid]_$post[userid]">$post[reppower]</span>
</div></if><div class="userinfo-dh">
<span id="repdisplay_$post[postid]_$post[userid]">
$post[reputationdisplay]</span></div></if>                 $template_hook[postbit_userinfo_right]                                 <!-- postbit legacy changes by datahero -->                 <if condition="$post[icqicon] || $post[aimicon]
 || $post[msnicon] || $post[yahooicon] || $post[skypeicon]">
<div class="userinfo-dh">$post[icqicon] $post[aimicon] $post[msnicon
] $post[yahooicon] $post[skypeicon]</div></if>             </div>      </td>     <if condition="$show['moderated']">     <td class="alt2" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]:
 $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">     <else />     <td class="alt1" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]:
 $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">     </if>         $template_hook[postbit_messagearea_start]         <!-- message -->         <div id="post_message_$post[postid]">             $ad_location[ad_showthread_firstpost_start]             $post[message]         </div>         <!-- / message -->          <if condition="$show['attachments']">         <!-- attachments -->             <div style="padding:$stylevar[cellpadding]px">              <if condition="$show['thumbnailattachment']">                 <fieldset class="fieldset">                     <legend>$vbphrase[attached_thumbnails]</legend>                     <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">                     $post[thumbnailattachments]                     </div>                 </fieldset>             </if>              <if condition="$show['imageattachment']">                 <fieldset class="fieldset">                     <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>                     <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">                     $post[imageattachments]                     </div>                 </fieldset>             </if>              <if condition="$show['imageattachmentlink']">                 <fieldset class="fieldset">                     <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>                     <table cellpadding="0"
 cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">                     $post[imageattachmentlinks]                     </table>                     </fieldset>             </if>              <if condition="$show['otherattachment']">                 <fieldset class="fieldset">                     <legend>$vbphrase[attached_files]</legend>                     <table cellpadding="0"
 cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">                     $post[otherattachments]                     </table>                 </fieldset>             </if>              <if condition="$show['moderatedattachment']">                 <fieldset class="fieldset">                     <legend>
$vbphrase[attachments_pending_approval]</legend>                     <table cellpadding="0" 
cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">                     $post[moderatedattachments]                     </table>                 </fieldset>             </if>              </div>         <!-- / attachments -->         </if>          $template_hook[postbit_signature_start]         $ad_location[ad_showthread_firstpost_sig]          <if condition="$post['signature']">         <!-- sig -->             <div>                 __________________<br />                 $post[signature]             </div>         <!-- / sig -->         </if>          $template_hook[postbit_signature_end]                             <!-- postbit legacy changes by datahero -->         <if condition="$show['postedited']">         <!-- edit note -->             <div class="smallfont">                 <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]
; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" />                 <em>                     <if condition="$show['postedithistory']">                         <phrase 1="$post[edit_username]
" 2="$post[edit_date]
" 3="$post[edit_time]" 4="posthistory.php?
$session[sessionurl]p=$post[postid]">$vbphrase
[last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid]</phrase>                     <else />                         <phrase 1="$post[edit_username]
" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">
$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase>                     </if>                     <if condition="$post['edit_reason']">                         $vbphrase[reason]: $post[edit_reason]                     </if>                 </em>             </div>         <!-- / edit note -->         </if>      </td> </tr> <tr>     <td class="alt2" style="border: $stylevar[cellspacing]
px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px">         $post[onlinestatus]         <if condition="$show['reputationlink']">             <span id="reputationmenu_$post[postid]">
<a href="reputation.php?$session[sessionurl]
p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]">
<img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" 
alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]
</phrase>" border="0" /></a></span>             <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript">
 vbrep_register("$post[postid]")</script></if>         </if>         <if condition="$show['infractionlink']">
<a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&amp;p=$post[postid]
" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]
/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]
">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a></if>         <if condition="$show['reportlink']">
<a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]
" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]
/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a></if>         $post[iplogged]         &nbsp;     </td>     <if condition="$show['moderated']">     <td class="alt2" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]
px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px">     <else />     <td class="alt1" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]
px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px">     </if>         <!-- controls -->         <if condition="$post['editlink']">             <img style="display: none" id="progress_$postid" src="$stylevar
[imgdir_misc]/progress.gif" alt="$vbphrase[loading_editor_please_wait]" />             <a href="$post[editlink]" 
name="vb::quickedit::$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]
/edit.gif" alt="$vbphrase[edit_delete_message]" border="0" /></a>         </if>         <if condition="$post['forwardlink']">             <a href="$post[forwardlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]
/forward.gif" alt="$vbphrase[forward_message]" border="0" /></a>         </if>         <if condition="$post['replylink']">                              <!-- postbit legacy changes by datahero -->             <a href="$post[replylink]" rel="nofollow"><img src="$stylevar
[imgdir_button]/<if condition="$post['forwardlink']">reply_small<else />
quote</if>.gif" alt="$vbphrase[reply_with_quote]" border="0" /></a>         </if>         <if condition="$show['multiquote_post']">             <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" onclick="return false">
<img src="$stylevar[imgdir_button]/multiquote_<if 
condition="$show['multiquote_selected']">on<else />off</if>.gif" alt="$vbphrase
[multi_quote_this_message]" border="0" id="mq_$post[postid]" /></a>         </if>         <if condition="$show['quickreply'] and !$show['threadedmode']">             <a href="$post[replylink]" 
rel="nofollow" id="qr_$post[postid]" onclick="return false">
<img src="$stylevar[imgdir_button]/quickreply.gif" 
alt="$vbphrase[quick_reply_to_this_message]" border="0" /></a>         </if>         <if condition="$show['moderated']">             <img src="$stylevar[imgdir_misc]
/moderated.gif" alt="$vbphrase[moderated_post]" border="0" />         </if>         <if condition="$show['spam']">             <img src="$stylevar
[imgdir_misc]/spam_detected.png" alt="$vbphrase[spam_post]" border="0" />         </if>         <if condition="$show['deletedpost']">             <if condition="$show['managepost']">                 <a href="postings.php?$session[sessionurl]
do=managepost&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_misc]
/trashcan.gif" alt="$vbphrase[manage]" border="0" /></a>             <else />                 <img src="$stylevar[imgdir_misc]
/trashcan.gif" alt="$vbphrase[deleted_post]" border="0" />             </if>         </if>         <if condition="$show['redcard']">             <a href="infraction.php?$session[sessionurl]
do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]
/redcard.gif" alt="$vbphrase[received_infraction]" border="0" /></a>         <else />             <if condition="$show['yellowcard']">                 <a href="infraction.php?$session[sessionurl]
do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]
/yellowcard.gif" alt="$vbphrase[received_warning]" border="0" /></a>             </if>         </if>         $template_hook[postbit_controls]         <!-- / controls -->     </td> </tr> </table> $template_hook[postbit_end]  <if condition="$show['profile']"> <!-- post $post[postid] popup menu --> <div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none">     <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">     <tr>         <td class="thead">$post[username]</td>     </tr>     <if condition="$show['profile']">         <tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]
u=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr>     </if>     <if condition="$show['pmlink']">         <tr><td class="vbmenu_option">
<a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;u=$post[userid]
" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">
$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr>     </if>     <if condition="$show['emaillink']">         <tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]
do=mailmember&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow">
<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr>     </if>     <if condition="$show['homepage']">         <tr><td class="vbmenu_option">
<a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">
$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr>     </if>     <if condition="$show['search']">         <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]
do=finduser&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow">
<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_more_posts_by_x]
</phrase></a></td></tr>     </if>     <if condition="$post['userid'] and $show['member']">     <tr><td class="vbmenu_option">
<a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$post[userid]">
<phrase 1="$post[username]">
$vbphrase[add_x_to_contacts]</phrase></a></td></tr>     </if>     $template_hook[postbit_user_popup]               <!-- postbit legacy changes by datahero -->     </table> </div> <!-- / post $post[postid] popup menu --> </if> 
[/left] 

فایل‌(های) پیوست شده تصویر (ها)
   
حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان