امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

اموزش کادر بندی پست بیت شیک و زیبا
#1
[تصویر:  nj668mktrl1zn2kg5d2png-1.jpg]
بعد از قرار گیری موس رویه فیلد ها

[تصویر:  08alm4fexphiqosjazz9png-1.jpg]

ابتدا به جست و جوی قالب ها رفته و جست و جو کنید additional.css قالب مورد نظرتان را و کد های زیر را جایگزین کد های پست بیت قبلی کنید یا به انتهای کد ها اضافه کنید :


کد:
.post_field {
padding: 10px;
padding: 10px 5px 5px 1px;
margin-top: 3px;
text-align: center;
margin-text-left: 10px
-webkit-box-shadow: 0px 0px 20px #d4d4d4 inset;
-moz-box-shadow: 0px 0px 20px #d4d4d4 inset;
box-shadow: 0px 0px 15px #d4d4d4 inset;
box-shadow:#dadada 0 0 7px;
-moz-box-shadow:#dadada 0 0 7px;
-webkit-box-shadow:#dadada 0 0 7px;
border-right: 1px solid #7b7b7b
border-left: 1px solid #7b7b7b
border-bottom: 3px solid #646464
border-top: 1px solid #7b7b7b
border-radius: 7px;
-moz-border-radius: 7px;
-webkit-border-radius: 7px;
-o-border-radius: 7px;
-ms-border-radius: 7px;
-moz-transition: all 0.3s ease-in;
-webkit-transition: all 0.3s ease-in;
-o-transition: all 0.3s ease-in;
-ms-transition: all 0.3s ease-in;
background-color: white;

}
.post_field:hover {
-webkit-box-shadow: 0px 15px 20px #dedede inset;
-moz-box-shadow: 0px 15px 20px #dedede inset;
box-shadow: 0px 15px 20px #dedede inset;
color: #737373
border-right: 5px solid #7b7b7b
border-left: 5px solid #7b7b7b
}
.post_field strong {
color:#066a94;
text-shadow:1px 1px white;
}
.post_field dt {
font: 14px bkoodakbold;
color:#00c2fd;
margin-top: -6px;
text-shadow: 0px 0px 0px #606060
-moz-transition: all 0.3s ease-in;
-webkit-transition: all 0.3s ease-in;
-o-transition: all 0.3s ease-in;
-ms-transition: all 0.3s ease-in;
}
.post_field dt:hover {
color:#7b7b7b
text-shadow: 0px 0px 4px #7b7b7b
}


حالا به جست و جوی قالب ها رفته و جست و جو کنید postbit_legacy قالب مورد نظر را و کل کد هایش را با کد های زیر جایگزین نمایید :

کد:
{vb:raw template_hook.postbit_start}
<li class="postbitlegacy postbitim postcontainer {vb:raw post.statusicon}" id="post_{vb:raw post.postid}">
<!-- see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles -->

<div class="posthead">
<span class="postdate {vb:raw post.statusicon}">
<vb:if condition="$show['announcement']">
<span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>
<vb:else />

<span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if
condition="!$show['detailedtime']">,&nbsp;<span
class="time">{vb:raw
post.posttime}</span></vb:if></span>
</vb:if>
</span>
<span class="nodecontrols">
<vb:if condition="$post['postid'] and $post['threadid'] and !$show['moderated']">
<a href="#top" onclick="self.scrollto(0, 0); return false;">top</a> |

<a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw
thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}"
class="<vb:if
condition="$show['inlinemod']">ie</vb:if>postcounter">#{vb:raw
post.postcount}</a><a id="postcount{vb:raw post.postid}"
name="{vb:raw post.postcount}"></a>
</vb:if>

<vb:if condition="$show['moderated']"><a name="post{vb:raw
post.postid}"></a>{vb:rawphrase moderated_post}</vb:if>
<vb:if condition="$show['inlinemod']">

<label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"><input
class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw
post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw
post.checkbox_value}" /></label>
</vb:if>
</span>
</div>
<div class="postdetails">
<div class="userinfo">
<div style="
margin-top: 5px;
padding-top: 3px;
background: #fcfcfc
box-shadow:#dadada 0 0 7px;
-moz-box-shadow:#dadada 0 0 7px;
-webkit-box-shadow:#dadada 0 0 7px;
border-right: 1px solid #7b7b7b
border-left: 1px solid #7b7b7b
border-bottom: 3px solid #646464
border-top: 1px solid #7b7b7b
border-radius: 7px;
-moz-border-radius: 7px;
-webkit-border-radius: 7px;
-o-border-radius: 7px;
-ms-border-radius: 7px;

">
<div class="username_container">
<center><vb:if condition="$post['userid']">
<div class="users" >{vb:raw memberaction_dropdown}</div>
<br/>
<div class="onanoff" >{vb:raw post.onlinestatus}</div>
<vb:else /></center>
<span class="username guest">{vb:raw post.musername}</span>
</vb:if>
</div></div>
<div style="
margin-top: 5px;
background: #fcfcfc
box-shadow:#dadada 0 0 7px;
-moz-box-shadow:#dadada 0 0 7px;
-webkit-box-shadow:#dadada 0 0 7px;
border-right: 1px solid #7b7b7b
border-left: 1px solid #7b7b7b
border-bottom: 3px solid #646464
border-top: 1px solid #7b7b7b
border-radius: 7px;
-moz-border-radius: 7px;
-webkit-border-radius: 7px;
-o-border-radius: 7px;
-ms-border-radius: 7px;

">
<vb:if condition="$post['rank']">
<span class="rank">{vb:raw post.rank}</span>
</vb:if>
</div>
{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}
<div style="
padding: 5px 0;
margin-top: 5px;
background: #fcfcfc
box-shadow:#dadada 0 0 7px;
-moz-box-shadow:#dadada 0 0 7px;
-webkit-box-shadow:#dadada 0 0 7px;
border-right: 1px solid #7b7b7b
border-left: 1px solid #7b7b7b
border-bottom: 3px solid #646464
border-top: 1px solid #7b7b7b
border-radius: 7px;
-moz-border-radius: 7px;
-webkit-border-radius: 7px;
-o-border-radius: 7px;
-ms-border-radius: 7px;

">
<vb:if condition="$show['avatar']">
<div class="usercenter"><div class="avatar_hover">

<a class="postuseravatar_custom avatar_user" href="{vb:link member,
{vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw
post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}">

<center><img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase
xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar,
{vb:raw post.username}}" style="-webkit-border-radius:
10px;-moz-border-radius: 10px;border-radius: 10px; " class="avaopa"
/></center>
</a>
</div></div>
</vb:if>
</div>
<vb:if condition="$post['userid']">
<hr />
<dl class="userinfo_extra">
<vb:if condition="$post['joindate']">
<div
class="post_field"><div
class="logo1"></div><dt>عنوان کاربر</dt>
<dd>{vb:raw post.usertitle}</dd></div>
<div
class="post_field"><div
class="logo1"></div><dt>{vb:rawphrase
join_date}</dt> <dd>{vb:raw
post.joindate}</dd></div></vb:if>
<div
class="post_field"><div
class="logo1"></div><dt>شماره
عضویت</dt><dd>{vb:raw post.userid}</dd></div>
<vb:if
condition="$post['field14']"><div class="post_field"><div
class="logo1"></div><dt>{vb:rawphrase
location_perm}</dt> <dd>{vb:raw
post.field14}</dd></div></vb:if>
<vb:if
condition="$post['age']"><div class="post_field"><div
class="logo1"></div><dt>{vb:rawphrase age}</dt>
<dd>{vb:raw post.age}</dd></div></vb:if>

<div class="post_field"><div
class="logo1"></div><dt>{vb:rawphrase 'posts'}</dt>
<dd>{vb:raw post.posts}</dd></div>
{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}
</dl>
<vb:if condition="$show['infraction'] or $show['reppower']">
<dl class="user_rep">
<vb:if condition="$show['infraction']">
<div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase infractions}</dt>
<dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd></div>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['reputation']">
<vb:if condition="$show['reppower']">
<div class="post_field">
<dt>{vb:rawphrase reppower}</dt>
<dd id="reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reppower}</dd> </div>
</vb:if>
</vb:if>
</dl>
</vb:if><vb:if condition="$show['reputation']">
<div style="margin:0 auto 0 auto;text-align:center;">

<span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw
post.postid}_{vb:raw post.userid}" title="{vb:raw post.username} {vb:raw
post.level}">
<vb:each from="reputationdisplay" value="row">
<img class="{vb:raw row.class}" src="{vbtylevar imgdir_reputation}/reputation_{vb:raw row.posneg}{vb:raw row.imgext}" alt="" />{vb:raw row.rowend}
</vb:each>
</span>
</div>
</vb:if>


{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right}
<div class="imlinks">
{vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon}
</div>
</vb:if>
</div>
<div class="postbody">
<div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>">
{vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}
<vb:if condition="$post['title'] or $show['messageicon']">
<h2 class="title icon">

<vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw
post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" />
</vb:if>{vb:raw post.title}
</h2>
</vb:if>


<vb:if condition="$post['isfirstshown']">
{vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start}
{vb:raw ad_location.thread_first_post_content}
</vb:if>
<vb:if condition="$post['islastshown']">
{vb:raw ad_location.thread_last_post_content}
</vb:if>
<div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] or $show['last_ad']"> hasad</vb:if>">
<div id="post_message_{vb:raw post.postid}">
<blockquote class="postcontent restore ">
{vb:raw post.message}
</blockquote>
</div>

<vb:if condition="$show['attachments']">
<div class="attachments">

<vb:if condition="$show['thumbnailattachment']">
<fieldset class="postcontent">
<legend><img src="{vbtylevar
imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase
attached_thumbnails}" /> {vb:rawphrase
attached_thumbnails}</legend>
{vb:raw post.thumbnailattachments}
</fieldset>
</vb:if>

<vb:if condition="$show['imageattachment']">
<fieldset class="postcontent">
<legend><img src="{vbtylevar
imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase
attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
{vb:raw post.imageattachments}
</fieldset>
</vb:if>

<vb:if condition="$show['imageattachmentlink']">
<fieldset class="postcontent">
<legend><img src="{vbtylevar
imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase
attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
<ul>
{vb:raw post.imageattachmentlinks}
</ul>
</fieldset>
</vb:if>

<vb:if condition="$show['otherattachment']">
<fieldset class="postcontent">
<legend><img src="{vbtylevar
imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase
attached_files}" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend>
<ul>
{vb:raw post.otherattachments}
</ul>
</fieldset>
</vb:if>

<vb:if condition="$show['moderatedattachment']">
<fieldset class="postcontent">
<legend><img src="{vbtylevar
imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase
attachments_pending_approval}" /> {vb:rawphrase
attachments_pending_approval}</legend>
<ul>
{vb:raw post.moderatedattachments}
</ul>
</fieldset>
</vb:if>

</div>
<!-- / attachments -->
</vb:if>
</div>
</div>
<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']">
<div class="after_content">
<vb:if condition="$show['postedited']">
<!-- edit note -->
<blockquote class="postcontent lastedited">
<vb:if condition="$show['postedithistory']">
{vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date},
{vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}}
<vb:else />
{vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}}
</vb:if>
<vb:if condition="$post['edit_reason']">
<span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason}
</vb:if>
</blockquote>
<!-- / edit note -->
</vb:if>
{vb:raw template_hook.postbit_signature_start}
<vb:if condition="$post['isfirstshown']">
{vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}
</vb:if>
{vb:raw template_hook.postbit_signature_end}</div>

</vb:if>
<div class="cleardiv"></div>
{vb:raw template_hook.postbit_messagearea_end}
<vb:if condition="$post['signature']">

<blockquote class="signature restore"><div
class="signaturecontainer"><div class="mysignature">{vb:raw
post.signature}</div></div></blockquote>
</vb:if>
</div>
</div>
<div class="postfoot">
<!-- <div class="postfoot_container"> -->
<div class="textcontrols floatcontainer">
<span class="postcontrols">
<img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vbtylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" />
<vb:if condition="$post['editlink']">

<a class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}"
name="vb::quickedit::{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase
edit_delete_message}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}"
id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase
edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a>

<vb:if condition="this_script != 'usernote' && this_script !=
'announcement'"><span
class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['quickreply'] and !$show['threadedmode']">

<a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw
post.replylink}&amp;noquote=1" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase
quick_reply_to_this_message}"><img id="replyimg_{vb:raw
post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase
quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a>
<span class="seperator">&nbsp;</span>
</vb:if>
<vb:if condition="$post['replylink']">

<a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw
post.replylink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase
reply_with_quote}"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}"
src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase
reply_with_quote}" /> <vb:if
condition="$post['forwardlink']">{vb:rawphrase
reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase
reply_with_quote}</vb:if></a>
<vb:if condition="$show['multiquote_post']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['multiquote_post']">

<a class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"
onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}"
title="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}"><img
id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}"
alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a>
</vb:if>
</span>
<span class="postlinking">
<vb:if condition="!$post['forwardlink'] && this_script != 'usernote' && this_script != 'announcement'">
<vb:if condition="$promote_sectionid and $promote_sectionid != -1">
<a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a>
<span class="seperator">&nbsp;</span>
</vb:if>
</vb:if>

{vb:raw template_hook.postbit_controls}
{vb:raw post.iplogged}
<vb:if condition="$post['forwardlink']">

<a class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}"
rel="nofollow"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}"
alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase
forward}</a>
<vb:if condition="$show['reputationlink'] or
$show['infractionlink'] or $show['moderated'] or $show['spam'] or
$show['deletedpost'] or $show['redcard'] or
$show['yellowcard']"><span
class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['reputationlink']">

<span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom"
title="{vb:raw post.postid}"><a class="popupctrl reputation"
href="reputation.php?{vb:raw
session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}"
title="{vb:rawphrase add_reputation}" rel="nofollow"
id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vbtylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase add_reputation}" /> -->&nbsp;</a></span>
</vb:if>

<vb:if condition="$show['infractionlink']">

&nbsp;<a class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw
session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}"
rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw
post.username}}"><!-- <img src="{vbtylevar
imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase
add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> -->
&nbsp;</a> &nbsp;
</vb:if>
<vb:if condition="$show['reportlink']">

&nbsp;<a class="report" href="{vb:raw post.reportlink}"
rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img
src="{vbtylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp;
</vb:if>

<vb:if condition="$show['moderated']">
<img class="moderated" src="{vbtylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" />
</vb:if>
<vb:if condition="$show['spam']">
<img class="spam" src="{vbtylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" />
</vb:if>
<vb:if condition="$show['deletedpost']">
<vb:if condition="$show['managepost']">

<a class="deleted" href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if
"$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}postings.php?{vb:raw
session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}"
title="{vb:rawphrase manage}">&nbsp;</a>
<vb:else />
<img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vbtylevar imgdir_button}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" />
</vb:if>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['redcard']">

<a class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw
session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}"
rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!--
<img src="{vbtylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a>
<vb:elseif condition="$show['yellowcard']" />

<a class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw
session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}"
rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img
src="{vbtylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a>
</vb:if>
<vb:if condition="$post['api_platform']">
<vb:if condition="$post['api_platform_link']">

<a class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}" href="{vb:raw
post.api_platform_link}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase {vb:raw
post['api_platform_link_title']}}">{vb:rawphrase {vb:raw
post['api_platform_link_phrase']}}</a>
<vb:else />

<span class="mobile mobile_{vb:raw
post.api_platform}">{vb:rawphrase {vb:raw
post['api_platform_link_phrase']}}</span>
</vb:if>
</vb:if>
</span>
<!-- </div> -->
</div>
</div>
<hr />
</li>
{vb:raw template_hook.postbit_end}


برای کادر بندی هک تشکر به post_thanks_postbit_info سپس محتویاتش رو با کد زیر عوض کنید :


کد:
<vb:if
condition="$post['userid']"> <div
class="post_field"><dt>{vb:rawphrase
post_thanks_thanks}</dt> <dd>{vb:raw
post.post_thanks_user_amount_formatted}</dd></div> <vb:if
condition="$post['post_thanks_thanked_times'] == 1"> <div
class="post_field"><dd>{vb:rawphrase
post_thanks_time_post}</dd></div> <vb:elseif
condition="$post['post_thanks_thanked_posts'] == 1" /> <div
class="post_field"><dd>{vb:rawphrase post_thanks_times_post,
{vb:raw
post.post_thanks_thanked_times_formatted}}</dd></div>
<vb:else /> <div class="post_field"><dd>{vb:rawphrase
post_thanks_times_posts, {vb:raw
post.post_thanks_thanked_times_formatted}, {vb:raw
post.post_thanks_thanked_posts_formatted}}</dd></div>
</vb:if> </vb:if>
حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آموزش ایجاد اطلاع از پیغام شخصی بسیار زیبا j@3er 0 240 20-09-13, 12:36 am
آخرین ارسال: j@3er
  آموزش ساخت و کادر بندی هیدر j@3er 0 257 20-09-13, 12:25 am
آخرین ارسال: j@3er
  آموزش قرار دادن تبلیغات زیر نوبار و کادر بندی آن j@3er 0 356 20-09-13, 12:23 am
آخرین ارسال: j@3er
  حذف کادر اطلاعات هک آخرین ارسالات ! j@3er 0 300 20-09-13, 12:22 am
آخرین ارسال: j@3er
  آموزش تغییر رنگ کادر ادیتور j@3er 0 298 20-09-13, 12:20 am
آخرین ارسال: j@3erکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان