امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

پست بیت دو حالته افقی در پست اول و عمودی mob2v1 برای ویبولتین 4
#1
همانطور که از تصاویر مشخص هست ست بیت برای استارتر افقی و برای سایر پست ها بصورت عمودی خواهد بود
ابتدا از قالبها postbit_legacy را جستجو کرده و محتویات ان را با کد زیر عوض کنیدکد:

<vb:if condition="$post['postcount'] == 1">
<!-- postbit legacy by : waleed-20 | wleeid-20@hotmail.com -->
<li class="postbit postbitim postcontainer" id="post_{vb:raw post.postid}">
<div class="postdetails_noavatar">
<div class="posthead">
<vb:if condition="$show['inlinemod']"><label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"></vb:if>
<span class="postdate {vb:raw post.statusicon}">
<vb:if condition="$show['announcement']">
<span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>
<vb:else />
<span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span>
</vb:if>
</span>
<span class="nodecontrols">
<vb:if condition="$post['postid'] and $post['threadid'] and !$show['moderated']">
<a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a><a id="postcount{vb:raw post.postid}" name="{vb:raw post.postcount}"></a>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['moderated']">{vb:rawphrase moderated_post}</vb:if>
<vb:if condition="$show['inlinemod']">
<input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" />
</vb:if>
</span>
<vb:if condition="$show['inlinemod']"></label></vb:if>
</div>

<div class="userinfo<vb:if condition="!$show['avatar']">_noavatar</vb:if>">
<vb:if condition="$show['avatar']">
<a class="postuseravatarlink" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}">
<vb:if condition="$post.avatarurl">
<img src="{vb:raw post.avatarurl}" style="opacity: 1; filter: alpha(opacity=100)" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" onmouseover="this.style.opacity=0.4;this.filters.alpha.opacity=40" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" />
<vb:else />
<img src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/unknown.gif" style="opacity: 1; filter: alpha(opacity=100)" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" onmouseover="this.style.opacity=0.4;this.filters.alpha.opacity=40" />
</vb:if>
</a>
</vb:if>
<div class="username_container">
<vb:if condition="$post['userid']">
<div class="waleed_postbit_username">
{vb:raw memberaction_dropdown}</div>
<vb:else />
<div class="waleed_postbit_username">
<span class="username guest">{vb:raw post.username}</span></div>
</vb:if>
<span class="usertitle">
<div class="waleed_postbit_username">
{vb:raw post.usertitle}</div>
</span>
<vb:if condition="$post['rank']">
<span class="rank">
<div class="waleed_postbit_username">
{vb:raw post.rank}</div></span>
</vb:if>
<div class="imlinks">
<div class="waleed_postbit_username">
{vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon}
</div>
</div>
<div class="waleed_postbit_username">{vb:raw post.onlinestatus}</div>

{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}
</div>

<vb:if condition="$post['userid']">
<div class="userinfo_extra">
<dl class="userstats">
<vb:if condition="$post['joindate']">
<div class="waleed_postbit" onmouseover="this.style.backgroundcolor='#ffffff';" onmouseout="this.style.backgroundcolor='';">
{vb:rawphrase join_date} : {vb:raw post.joindate}</div></vb:if>
<vb:if condition="$post['field2']">
<div class="waleed_postbit" onmouseover="this.style.backgroundcolor='#ffffff';" onmouseout="this.style.backgroundcolor='';">
{vb:rawphrase location_perm} : {vb:raw post.field2}</div></vb:if>
<vb:if condition="$post['age']">
<div class="waleed_postbit" onmouseover="this.style.backgroundcolor='#ffffff';" onmouseout="this.style.backgroundcolor='';">
{vb:rawphrase age} : {vb:raw post.age}</div></vb:if>
<div class="waleed_postbit" onmouseover="this.style.backgroundcolor='#ffffff';" onmouseout="this.style.backgroundcolor='';">
{vb:rawphrase posts} : {vb:raw post.posts}</div>

{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}

<vb:if condition="$show['infraction'] or $show['reppower']">
<vb:if condition="$show['infraction']">
<div class="waleed_postbit" onmouseover="this.style.backgroundcolor='#ffffff';" onmouseout="this.style.backgroundcolor='';">
{vb:rawphrase infractions} : {vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</div>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['reputation']">
<vb:if condition="$show['reppower']">
<div class="waleed_postbit" onmouseover="this.style.backgroundcolor='#ffffff';" onmouseout="this.style.backgroundcolor='';">
سپاس ها : {vb:raw post.reppower}</div>
</vb:if>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['reputation']">
<div class="waleed_postbit" onmouseover="this.style.backgroundcolor='#ffffff';" onmouseout="this.style.backgroundcolor='';">
<span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reputationdisplay}</span>
</div>
</vb:if>
</dl>
</div>
</vb:if>

{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right}
</vb:if>
</div>
</div>

<div class="postbody">
{vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}
<div class="postrow">
<vb:if condition="$post['title'] or $show['messageicon'] or $show['inlinemod']">
<h2 class="posttitle icon">
<vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title}
</h2>
</vb:if>
<vb:if condition="$post['isfirstshown']">
{vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start}
{vb:raw ad_location.thread_first_post_content}
</vb:if>
<vb:if condition="$post['islastshown']">
{vb:raw ad_location.thread_last_post_content}
</vb:if>
<div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] or $show['last_ad']"> hasad</vb:if>">
<div id="post_message_{vb:raw post.postid}">
<br />
<blockquote class="postcontent restore ">
<div class="postpit_message">{vb:raw post.message}</div>
</blockquote>
</div>

<br />

<vb:if condition="$show['attachments']">
<div class="attachments">

<vb:if condition="$show['thumbnailattachment']">
<fieldset class="postcontent">
<legend><img src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_thumbnails}" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend>
{vb:raw post.thumbnailattachments}
</fieldset>
</vb:if>

<vb:if condition="$show['imageattachment']">
<fieldset class="postcontent">
<legend><img src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
{vb:raw post.imageattachments}
</fieldset>
</vb:if>

<vb:if condition="$show['imageattachmentlink']">
<fieldset class="postcontent">
<legend><img src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
<ul>
{vb:raw post.imageattachmentlinks}
</ul>
</fieldset>
</vb:if>

<vb:if condition="$show['otherattachment']">
<fieldset class="postcontent">
<legend><img src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend>
<ul>
{vb:raw post.otherattachments}
</ul>
</fieldset>
</vb:if>

<vb:if condition="$show['moderatedattachment']">
<fieldset class="postcontent">
<legend><img src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend>
<ul>
{vb:raw post.moderatedattachments}
</ul>
</fieldset>
</vb:if>

</div>
<!-- / attachments -->
</vb:if>


</div>
<vb:if condition="$show['postedited']">
<!-- edit note -->
<blockquote class="postcontent lastedited">
<!-- <img src="{vbconfusedtylevar imgdir_button}/edit_40b.png" alt="" /> -->
<vb:if condition="$show['postedithistory']">
{vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date},
{vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}}
<vb:else />
{vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}}
</vb:if>
<vb:if condition="$post['edit_reason']">
<span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason}
</vb:if>
</blockquote>
<!-- / edit note -->
</vb:if>

{vb:raw template_hook.postbit_signature_start}
{vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}
<vb:if condition="$post['signature']">
<blockquote class="signature restore" onmouseover="this.style.backgroundcolor='#ffffff';" onmouseout="this.style.backgroundcolor='';">
<div class="waleed_postbit" onmouseover="this.style.backgroundcolor='#ffffff';" onmouseout="this.style.backgroundcolor='';">
<span style="font: 10pt bold tahoma;">التوقيع</span>
<br />{vb:raw post.signature}</div>
</blockquote>
</vb:if>

{vb:raw template_hook.postbit_signature_end}
</div>
</div>
<div class="postfoot">
<div class="textcontrols">
<span class="postcontrols">
<img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" />
<vb:if condition="$post['editlink']">
<a class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vb::quickedit::{vb:raw post.postid}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a>
<span class="seperator">&nbsp;</span>
</vb:if>

<vb:if condition="$show['quickreply'] and !$show['threadedmode']">
<a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a>
<span class="seperator">&nbsp;</span>
</vb:if>
<vb:if condition="$post['replylink']">
<a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" ><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> <vb:if condition="$post['forwardlink']">{vb:rawphrase reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase reply_with_quote}</vb:if></a>
<span class="seperator">&nbsp;</span>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['multiquote_post']">
<a class='multiquote' href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a>
</vb:if>
</span>

<span class="postlinking">
<vb:if condition="!$post['forwardlink'] && this_script != 'usernote' && this_script != 'announcement'">
<vb:if condition="$promote_sectionid and $promote_sectionid != -1">
<a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a>
<span class="seperator">&nbsp;</span>
</vb:if>
</vb:if>
{vb:raw template_hook.postbit_controls}

{vb:raw post.iplogged}
<vb:if condition="$post['forwardlink']">
<a class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow" ><img src="{vbconfusedtylevar imgdir_button}/reply_40b.png" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a>
<span class="seperator">&nbsp;</span>
</vb:if>

<vb:if condition="$show['reputationlink']">
<span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><a class="popupctrl reputation" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase add_reputation}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vbconfusedtylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase add_reputation}" />-->&nbsp;</a></span>
</vb:if>

<vb:if condition="$show['infractionlink']">
&nbsp;<a class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vbconfusedtylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp;
</vb:if>
<vb:if condition="$show['reportlink']">
&nbsp;<a class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vbconfusedtylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp;
</vb:if>

<vb:if condition="$show['moderated']">
<img class="moderated" src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" />
</vb:if>
<vb:if condition="$show['spam']">
<img class="spam" src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" />
</vb:if>
<vb:if condition="$show['deletedpost']">
<vb:if condition="$show['managepost']">
<a class="deleted" href="postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}"><!-- <img src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase manage}" /> --> &nbsp;</a>
<vb:else />
<img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" />
</vb:if>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['redcard']">
<a class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vbconfusedtylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a>
<vb:elseif condition="$show['yellowcard']" />
<a class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vbconfusedtylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a>
</vb:if>
</span>
</div>
</div>
<hr />
<!-- postbit legacy by : waleed-20 | wleeid-20@hotmail.com -->
</li>
{vb:raw template_hook.postbit_end}
<vb:else />
{vb:raw template_hook.postbit_start}
<li class="postbitlegacy postbitim postcontainer" id="post_{vb:raw post.postid}">
<!-- postbit legacy by : waleed-20 | wleeid-20@hotmail.com -->
<div class="posthead">
<vb:if condition="$show['inlinemod']"><label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"></vb:if>
<span class="postdate {vb:raw post.statusicon}">
<vb:if condition="$show['announcement']">
<span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>
<vb:else />
<span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span>
</vb:if>
</span>
<span class="nodecontrols">
<vb:if condition="$post['postid'] and $post['threadid'] and !$show['moderated']">
<a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a><a id="postcount{vb:raw post.postid}" name="{vb:raw post.postcount}"></a>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['moderated']">{vb:rawphrase moderated_post}</vb:if>
<vb:if condition="$show['inlinemod']">
<input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" />
</vb:if>
</span>
<vb:if condition="$show['inlinemod']"></label></vb:if>
</div>
<div class="postdetails">
<div class="userinfo">
<div class="username_container">
<vb:if condition="$post['userid']">
<div class="waleed_postbit_username">
{vb:raw memberaction_dropdown}</div>
<vb:else />
<span class="username guest">
<div class="waleed_postbit_username">
{vb:raw post.musername}</div></span>
</vb:if>
</div>
<span class="usertitle">
<div class="waleed_postbit_username">
{vb:raw post.usertitle}</div>
</span>
<vb:if condition="$post['rank']">
<span class="rank">
<div class="waleed_postbit_username">
{vb:raw post.rank}</div></span>
</vb:if>
{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}
<vb:if condition="$show['avatar']">
<div class="waleed_postbit_username" class="postuseravatar" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}" align="center">
<center>
<img src="{vb:raw post.avatarurl}" style="opacity: 1; filter: alpha(opacity=100)" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" onmouseover="this.style.opacity=0.4;this.filters.alpha.opacity=40" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" />
</center></div>
</vb:if>
<vb:if condition="$post['userid']">
<hr />
<dl class="userinfo_extra">
<div class="waleed_postbit" onmouseover="this.style.backgroundcolor='#ffffff';" onmouseout="this.style.backgroundcolor='';">
{vb:rawphrase join_date} : {vb:raw post.joindate}</div>
<vb:if condition="$post['field2']">
<div class="waleed_postbit" onmouseover="this.style.backgroundcolor='#ffffff';" onmouseout="this.style.backgroundcolor='';">
{vb:rawphrase location_perm} : {vb:raw post.field2}</div></vb:if>
<vb:if condition="$post['age']">
<div class="waleed_postbit" onmouseover="this.style.backgroundcolor='#ffffff';" onmouseout="this.style.backgroundcolor='';">
{vb:rawphrase age} : {vb:raw post.age}</div></vb:if>
<div class="waleed_postbit" onmouseover="this.style.backgroundcolor='#ffffff';" onmouseout="this.style.backgroundcolor='';">
{vb:rawphrase 'posts'} : {vb:raw post.posts}</div>
{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}
<vb:if condition="$show['infraction']">
<div class="waleed_postbit" onmouseover="this.style.backgroundcolor='#ffffff';" onmouseout="this.style.backgroundcolor='';">
{vb:rawphrase infractions} : {vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</div></vb:if>
<vb:if condition="$show['reputation']">
<vb:if condition="$show['reppower']">
<div class="waleed_postbit" onmouseover="this.style.backgroundcolor='#ffffff';" onmouseout="this.style.backgroundcolor='';">
سپاس ها : {vb:raw post.reppower}</div>
<vb:if condition="$show['reputation']">
<div class="waleed_postbit" onmouseover="this.style.backgroundcolor='#ffffff';" onmouseout="this.style.backgroundcolor='';">
{vb:raw post.reputationdisplay}</div></vb:if>
</vb:if>
</vb:if>
<div class="waleed_postbit_username">
<div class="imlinks">{vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon}</div></div>
<div class="waleed_postbit_username">{vb:raw post.onlinestatus}</div>

{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right}
</dl>
</vb:if>
</div>
<div class="postbody">
<div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>">
{vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}
<vb:if condition="$post['title'] or $show['messageicon']">
<h2 class="title icon">
<vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title}
</h2>
</vb:if>

{vb:raw post.title}
<vb:if condition="$post['isfirstshown']">
{vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start}
{vb:raw ad_location.thread_first_post_content}
</vb:if>
<vb:if condition="$post['islastshown']">
{vb:raw ad_location.thread_last_post_content}
</vb:if>
<div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] or $show['last_ad']"> hasad</vb:if>">
<div id="post_message_{vb:raw post.postid}">
<br />
<blockquote class="postcontent restore ">
<div class="postpit_message">{vb:raw post.message}</div>
</blockquote>
</div>

<br />

<vb:if condition="$show['attachments']">
<div class="attachments">

<vb:if condition="$show['thumbnailattachment']">
<fieldset class="postcontent">
<legend><img src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_thumbnails}" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend>
{vb:raw post.thumbnailattachments}
</fieldset>
</vb:if>

<vb:if condition="$show['imageattachment']">
<fieldset class="postcontent">
<legend><img src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
{vb:raw post.imageattachments}
</fieldset>
</vb:if>

<vb:if condition="$show['imageattachmentlink']">
<fieldset class="postcontent">
<legend><img src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
<ul>
{vb:raw post.imageattachmentlinks}
</ul>
</fieldset>
</vb:if>

<vb:if condition="$show['otherattachment']">
<fieldset class="postcontent">
<legend><img src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend>
<ul>
{vb:raw post.otherattachments}
</ul>
</fieldset>
</vb:if>

<vb:if condition="$show['moderatedattachment']">
<fieldset class="postcontent">
<legend><img src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend>
<ul>
{vb:raw post.moderatedattachments}
</ul>
</fieldset>
</vb:if>

</div>
<!-- / attachments -->
</vb:if>
</div>
</div>
<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']">
<div class="after_content">
<vb:if condition="$show['postedited']">
<!-- edit note -->
<blockquote class="postcontent lastedited">
<!-- <img src="{vbconfusedtylevar imgdir_button}/edit_40b.png" class="inlineimg" alt="" /> -->
<vb:if condition="$show['postedithistory']">
{vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date},
{vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}}
<vb:else />
{vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}}
</vb:if>
<vb:if condition="$post['edit_reason']">
<span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason}
</vb:if>
</blockquote>
<!-- / edit note -->
</vb:if>
{vb:raw template_hook.postbit_signature_start}
{vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}
<vb:if condition="$post['signature']">
<blockquote class="signature restore" onmouseover="this.style.backgroundcolor='#ffffff';" onmouseout="this.style.backgroundcolor='';">
<div class="waleed_postbit" onmouseover="this.style.backgroundcolor='#ffffff';" onmouseout="this.style.backgroundcolor='';">
<span style="font: 10pt bold tahoma;">التوقيع</span>
<br />{vb:raw post.signature}</div>
</blockquote>
</vb:if>
{vb:raw template_hook.postbit_signature_end}
</div>
</vb:if>
<div class="cleardiv"></div>
</div>
</div>
<div class="postfoot">
<!-- <div class="postfoot_container"> -->
<div class="textcontrols">
<span class="postcontrols">
<img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" />
<vb:if condition="$post['editlink']">
<a class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vb::quickedit::{vb:raw post.postid}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a>
<span class="seperator">&nbsp;</span>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['quickreply'] and !$show['threadedmode']">
<a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a>
<span class="seperator">&nbsp;</span>
</vb:if>
<vb:if condition="$post['replylink']">
<a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> {vb:rawphrase reply_with_quote}</a>
<span class="seperator">&nbsp;</span>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['multiquote_post']">

<a class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a>
</vb:if>
</span>
<span class="postlinking">
<vb:if condition="!$post['forwardlink'] && this_script != 'usernote' && this_script != 'announcement'">
<vb:if condition="$promote_sectionid and $promote_sectionid != -1">
<a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a>
<span class="seperator">&nbsp;</span>
</vb:if>
</vb:if>

{vb:raw template_hook.postbit_controls}
{vb:raw post.iplogged}
<vb:if condition="$show['reputationlink']">
<span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><a class="popupctrl reputation" title="{vb:rawphrase reputation}" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vbconfusedtylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase reputation}" /> -->&nbsp;</a></span>
</vb:if>

<vb:if condition="$show['infractionlink']">
<a class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vbconfusedtylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp;
</vb:if>
<vb:if condition="$show['reportlink']">
<a class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vbconfusedtylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp;
</vb:if>

<vb:if condition="$show['moderated']">
<img class="moderated" src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" />
</vb:if>
<vb:if condition="$show['spam']">
<img class="spam" src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" />
</vb:if>
<vb:if condition="$show['deletedpost']">
<vb:if condition="$show['managepost']">
<a class="deleted" href="postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}"><!-- <img src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase manage}" /> --> &nbsp;</a>
<vb:else />
<img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" />
</vb:if>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['redcard']">
<a class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vbconfusedtylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a>
<vb:elseif condition="$show['yellowcard']" />
<a class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vbconfusedtylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a>
</vb:if>
<vb:if condition="$post['forwardlink']">
<a class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vbconfusedtylevar imgdir_button}/reply_40b.png" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a>
</vb:if>
</span>
<!-- </div> -->
</div>
</div>
<hr />
</li>
<!-- postbit legacy by : waleed-20 | wleeid-20@hotmail.com -->
{vb:raw template_hook.postbit_end}
</vb:if>


حال postbit.css را جستجو کرده و کد زیر را در انتهای ان قرار دهید :

 
کد:

/*** postbit legacy by waleed-20 ***/
.waleed_postbit {
text-align:right;
color:#333333;
background-color:#f2f7fa;
padding-left: 4px;
padding-right: 4px;
padding-top: 2px;
padding-bottom: 2px;
margin-bottom:3px;
border-top:1px solid #a3bac6;
border-bottom:1px solid #a3bac6;
border-right:3px solid #9ab3bf;
border-left:3px solid #9ab3bf;
-moz-border-radius-bottomright: 5px;
-moz-border-radius-topright: 5px;
-moz-border-radius-bottomleft: 5px;
-moz-border-radius-topleft: 5px;
-moz-box-shadow: 0 2px 6px #a3bac6;
-webkit-border-bottom-right-radius: 5px;
-webkit-border-top-right-radius: 5px;
-webkit-border-bottom-left-radius: 5px;
-webkit-border-top-left-radius: 5px;
-webkit-box-shadow: -1px 2px 2px #a3bac6;
}

.waleed_postbit_username{
text-align:center;
padding-left: 4px;
padding-right: 4px;
padding-top: 2px;
padding-bottom: 2px;
margin-bottom:3px;
}

.postpit_message {
text-align: center;
font-family: tahoma, arial;
font-size: 10pt;
font-colcr: #a3bac6;
}

فایل‌(های) پیوست شده تصویر (ها)
       
حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اموزش نصب پلاگین water mark برای ویبولتین 4 j@3er 0 374 20-09-13, 12:57 am
آخرین ارسال: j@3er
  خروجی گرفتن (rss) از انجمن ساز ویبولتین j@3er 0 310 20-09-13, 12:56 am
آخرین ارسال: j@3er
  آموزش حل مشکل ستاره های بین کلمات پست ها در ویبولتین بعد از کپی j@3er 0 312 20-09-13, 12:55 am
آخرین ارسال: j@3er
  آموزش ساخت دیتابیس ویبولتین در cpanel j@3er 0 277 20-09-13, 12:52 am
آخرین ارسال: j@3er
  آموزش تغییر فونت قالب برای ویبولتین 4 j@3er 0 307 20-09-13, 12:50 am
آخرین ارسال: j@3erکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان