امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

افزودن ایکون به پروفایل کاربران در ویبولتین 4
#1
   


ابتدا فایل ضمیمه را دانلود و در روت انزیپ کنید

سپس قالب usercp_shell را جستجو کرده و کدهای زیر را جایگزین کدهای قبلی کنیدکد:
{vb: stylevar htmldoctype}


<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" <vb: if condition = "$ vboptions ['enablefacebookconnect']"> xmlns: fb = "http://www.facebook.com/ 2008/fbml "</ vb: if> dir =" {vb: stylevar textdirection} "lang =" {vb: stylevar languagecode} "id =" vbulletin_html "> <head>

{vb: raw headinclude}

<vb: if condition = "$ vboptions ['storecssasfile']">


{vb: cssfile usercp-rollup.css}


<vb: if condition = "$ includecss">


<vb: each from = "includecss" value = "file">


{vb: cssfile {vb: raw file}}


</ vb: each>


</ vb: if>


<vb: else />


{vb: cssfile includecss}}


</ vb: if>

<vb: if condition = "this_script == 'subscription'"> <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin-threadbit. js ?v={ vb :raw vboptions.simpleversion}"> </ script > </ vb: if>


<! - [if ie 6]> {vb: cssfile usercp-ie.css} <! [endif] ->

<! - [if lt ie 8]>


<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin-threadlist-ie. js ?v={ vb :raw vboptions.simpleversion}"> </ script>


{vb: cssfile threadlist-ie.css}


<noscript>


<style type="text/css">


. threadinfo {width: 59.9%;}


. threadstats {width: 15%;}


. threadlastpost {width: 25%;}


</ style>


</ noscript>


<! [endif] ->

{vb: raw clientscripts}
<title> {vb: raw pagetitle} - {vb: raw vboptions.bbtitle} </ title>


{vb: raw headinclude_bottom}


</ head>

<body>

{vb: raw header}

{vb: raw navbar}


<vb: comment>


<div id="pagetitle">


<h1> {vb: raw pagetitle} </ h1>


<p class="description"> {vb: raw pagedescription} </ p>


</ div>


</ vb: comment>


<div id="usercp_content">


<div class="cp_content">


{vb: raw html}


</ div>


</ div>


<div id="usercp_nav">


<vb: if condition = "$ show ['pmmainlink']">


<div class="block">


<h2 class="blockhead"> {vb: rawphrase my_private_messages} </ h2>


<div class="blockbody">


<ul class="blockrow">


<! - <li class="{ vb :raw navclass.pm_messagelist}"> <a href="private.php{ vb :raw session.sessionurl_q}"> {vb: rawphrase inbox} </ a> </ li > ->


{vb: raw cpnav.pmfolders}


</ ul>


<hr />


<ul class="blockrow">


<li class="{ vb :raw navclass.pm_newpm}"> <a href="private.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=newpm"> <img src = "images / usercp_icons / email_add.png" border = "0" align = "absmiddle"> {vb: rawphrase send_new_message} </ a> </ li><li class="{ vb :raw navclass.pm_trackpm}"> <a href="private.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=trackpm"> <img src = "images / usercp_icons / email_go.png" border = "0" align = "absmiddle"> {vb: rawphrase track_messages} </ a> </ li>

<li class="{ vb :raw navclass.pm_editfolders}"> <a href="private.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=editfolders"> <img src = "images / usercp_icons / folder_edit.png" border = "0" align = "absmiddle"> {vb: rawphrase edit_folders} </ a> </ li>


</ ul>


</ div>


</ div>


</ vb: if>


<div class="block">


<h2 class="blockhead"> {vb: rawphrase my_subscribed_threads} </ h2>


<div class="blockbody">


<ul class="blockrow">


{vb: raw cpnav.subsfolders}


</ ul>


<hr />


<ul class="blockrow">


<li class="{ vb :raw navclass.substhreads_listthreads}"> <a href="subscription.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=viewsubscription"> <img src = "images / usercp_icons / newspaper.png" border = "0" align = "absmiddle"> {vb: rawphrase list_subscriptions} </ a> </ li>


<li class="{ vb :raw navclass.substhreads_editfolders}"> <a href="subscription.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=editfolders"> <img src = "images / usercp_icons / folder_edit.png" border = "0" align = "absmiddle"> {vb: rawphrase edit_folders} </ a> </ li>


</ ul>


</ div>


</ div>


<div class="block">


<h2 class="blockhead"> {vb: rawphrase my_settings} </ h2>


<div class="blockbody">


<ul>


<li>


<h3 class="blocksubhead profile"> <img class="usercpimage" src="{ vb :stylevar imgdir_siteicons}/profile.png" alt="{ vb :rawphrase your_profile}" border="0" /> {vb: rawphrase your_profile} </ h3>


<ul class="blockrow">


<li class="{ vb :raw navclass.profile}"> <a href="profile.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=editprofile"> <img src = "images / usercp_icons / user_edit.png" border = "0" align = "absmiddle"> {vb: rawphrase edit_your_details} </ a> </ li>


<vb: if condition = "$ show ['profilepiclink']">


<li class="{ vb :raw navclass.profilepic}"> <a href="profile.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=editprofilepic"> <img src = "images / usercp_icons / picture_edit.png" border = "0" align = "absmiddle"> {vb: rawphrase edit_profile_picture} </ a> </ li>


</ vb: if>


<vb: if condition = "$ show ['avatarlink']">


<li class="{ vb :raw navclass.avatar}"> <a href="profile.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=editavatar"> <img src = "images / usercp_icons / picture_empty.png" border = "0" align = "absmiddle"> {vb: rawphrase edit_avatar} </ a> </ li>


</ vb: if>


<vb: if condition = "$ show ['siglink']">


<li class="{ vb :raw navclass.signature}"> <a href="profile.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=editsignature"> <img src = "images / usercp_icons / page_red.png" border = "0" align = "absmiddle"> {vb: rawphrase edit_signature} </ a> </ li>


</ vb: if>


<vb: if condition = "$ show ['privacylink']">


<li class="{ vb :raw navclass.privacy}"> <a href="profile.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=privacy"> <img src = "images / usercp_icons / vcard_delete.png" border = "0" align = "absmiddle"> {vb: rawphrase profile_privacy} </ a> </ li>


</ vb: if>


</ ul>


</ li>


{vb: raw template_hook.usercp_navbar_profile}


<li>


<h3 class="blocksubhead"> <img class="usercpimage" src="{ vb :stylevar imgdir_siteicons}/account.png" alt="{ vb :rawphrase my_account}" border="0" /> {vb: rawphrase my_account} </ h3>


<ul class="blockrow">


<li class="{ vb :raw navclass.password}"> <a href="profile.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=editpassword"> <img src = "images / usercp_icons / lock.png" border = "0" align = "absmiddle"> {vb: rawphrase edit_email_and_password} </ a> </ li>


<li class="{ vb :raw navclass.options}"> <a href="profile.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=editoptions"> <img src = "images / usercp_icons / cog.png" border = "0" align = "absmiddle"> {vb: rawphrase edit_options} </ a> </ li>


<vb: if condition = "$ show ['externalconnections']">


<li class="{ vb :raw navclass.connections}"> <a href="profile.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=editconnections"> <img src = "images / usercp_icons / edit_connect.png" border = "0" align = "absmiddle"> {vb: rawphrase edit_connections} </ a> </ li>


</ vb: if>


<vb: if condition = "$ show ['publicgroups']">


<li class="{ vb :raw navclass.usergroups}"> <a href="profile.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=editusergroups"> <img src = "images / usercp_icons / group.png" border = "0" align = "absmiddle"> {vb: rawphrase group_memberships} </ a> </ li>


</ vb: if>


<li class="{ vb :raw navclass.ignorelist}"> <a href="profile.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=ignorelist"> <img src = "images / usercp_icons / user_delete.png" border = "0" align = "absmiddle"> {vb: rawphrase edit_ignore_list} </ a> </ li>


<vb: if condition = "$ show ['paidsubscriptions']">


<li class="{ vb :raw navclass.paid_subscriptions}"> <a href="payments.php{ vb :raw session.sessionurl_q}"> <img src = "images / usercp_icons / paid.png" border = "0 "align =" absmiddle "> {vb: rawphrase paid_subscriptions} </ a> </ li>


</ vb: if>


</ ul>


</ li>


{vb: raw template_hook.usercp_navbar_myaccount}


<li>


<h3 class="blocksubhead"> <img class="usercpimage" src="{ vb :stylevar imgdir_siteicons}/network.png" alt="{ vb :rawphrase networking}" border="0" /> {vb: rawphrase networking} </ h3>


<ul class="blockrow">


<li class="{ vb :raw navclass.buddylist}"> <a href="profile.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=buddylist"> <img src = "images / usercp_icons / emoticon_smile.png" border = "0" align = "absmiddle">


<vb: if condition = "$ show ['friends_and_contacts']"> {vb: rawphrase contacts_and_friends} <vb: else /> {vb: rawphrase contacts} </ vb: if>


</ a> </ li>


<li class="{ vb :raw navclass.event_reminders}"> <a href="calendar.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=viewreminder"> <img src = "images / usercp_icons / time.png" border = "0" align = "absmiddle"> {vb: rawphrase event_reminders} </ a> </ li>


</ ul>


</ li>


{vb: raw template_hook.usercp_navbar_networking}


<li>


<h3 class="blocksubhead"> <img class="usercpimage" src="{ vb :stylevar imgdir_siteicons}/forum.png" alt="{ vb :rawphrase forums}" border="0" /> {vb: rawphrase miscellaneous} </ h3>


<ul class="blockrow">


<vb: if condition = "$ show ['attachments']">


<li class="{ vb :raw navclass.attachments}"> <a href="profile.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=editattachments"> <img src = "images / usercp_icons / attach.png" border = "0" align = "absmiddle"> {vb: rawphrase attachments} </ a> </ li>


</ vb: if>


</ ul>


</ li>


{vb: raw template_hook.usercp_navbar_miscellaneous}


<vb: if condition = "$ show ['moderation']">


<li>


<h3 class="blocksubhead"> <img class="usercpimage" src="{ vb :stylevar imgdir_siteicons}/moderation.png" alt="{ vb :rawphrase moderation}" border="0" /> {vb: rawphrase moderation} </ h3>


<ul class="blockrow">


<li class="popupmenu {vb :raw navclass.deleteditems}">


<a href = "javascript :/ / "class =" popupctrl "> <img src="images/usercp_icons/cross.png" border="0" align="absmiddle"> {vb: rawphrase deleted_items} </ a>


<ul class="popupbody popuphover">


<li> <a href="moderation.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=viewthreads&type=deleted"> <img src = "images / usercp_icons / arrow.gif" border = "0" align = " absmiddle "> {vb: rawphrase threads} </ a> </ li>


<li> <a href="moderation.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=viewposts&type=deleted"> <img src = "images / usercp_icons / arrow.gif" border = "0" align = " absmiddle "> {vb: rawphrase posts} </ a> </ li>


<vb: if condition = "$ show ['deletedvms']">


<li> <a href="moderation.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=viewvms&type=deleted"> <img src = "images / usercp_icons / arrow.gif" border = "0" align = " absmiddle "> {vb: rawphrase visitor_messages} </ a> </ li>


</ vb: if>


<vb: if condition = "$ show ['deletedgms']">


<li> <a href="moderation.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=viewgms&type=deleted"> <img src = "images / usercp_icons / arrow.gif" border = "0" align = " absmiddle "> {vb: rawphrase group_messages} </ a> </ li>


</ vb: if>


<vb: if condition = "$ show ['deleteddiscussions']">


<li> <a href="moderation.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=viewdiscussions&type=deleted"> <img src = "images / usercp_icons / arrow.gif" border = "0" align = " absmiddle "> {vb: rawphrase group_discussions} </ a> </ li>


</ vb: if>


<vb: if condition = "$ show ['deletedpcs']">


<li> <a href="moderation.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=viewpcs&type=deleted"> <img src = "images / usercp_icons / arrow.gif" border = "0" align = " absmiddle "> {vb: rawphrase picture_comments} </ a> </ li>


</ vb: if>


</ ul>


</ li>

<vb: if condition = "$ show ['moderateditems']">


<li class="popupmenu {vb :raw navclass.moderateditems}">


<a href = "javascript :/ / "class =" popupctrl "> <img src="images/usercp_icons/cut.png" border="0" align="absmiddle"> {vb: rawphrase moderated_items} </ a>


<ul class="popupbody popuphover">


<vb: if condition = "$ show ['moderatedposts']">


<li> <a href="moderation.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=viewthreads&type=moderated"> <img src = "images / usercp_icons / arrow.gif" border = "0" align = " absmiddle "> {vb: rawphrase threads} </ a> </ li>


<li> <a href="moderation.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=viewposts&type=moderated"> <img src = "images / usercp_icons / arrow.gif" border = "0" align = " absmiddle "> {vb: rawphrase posts} </ a> </ li>


</ vb: if>


<vb: if condition = "$ show ['moderatedvms']">


<li> <a href="moderation.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=viewvms&type=moderated"> <img src = "images / usercp_icons / arrow.gif" border = "0" align = " absmiddle "> {vb: rawphrase visitor_messages} </ a> </ li>


</ vb: if>


<vb: if condition = "$ show ['moderatedgms']">


<li> <a href="moderation.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=viewgms&type=moderated"> <img src = "images / usercp_icons / arrow.gif" border = "0" align = " absmiddle "> {vb: rawphrase group_messages} </ a> </ li>


</ vb: if>


<vb: if condition = "$ show ['moderateddiscussions']">


<li> <a href="moderation.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=viewdiscussions&type=moderated"> <img src = "images / usercp_icons / arrow.gif" border = "0" align = " absmiddle "> {vb: rawphrase group_discussions} </ a> </ li>


</ vb: if>


<vb: if condition = "$ show ['moderatedpcs']">


<li> <a href="moderation.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=viewpcs&type=moderated"> <img src = "images / usercp_icons / arrow.gif" border = "0" align = " absmiddle "> {vb: rawphrase picture_comments} </ a> </ li>


</ vb: if>


<vb: if condition = "$ show ['moderatedpics']">


<li> <a href="moderation.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=viewattachments"> <img src="images/usercp_icons/arrow.gif" border="0" align="absmiddle"> { vb: rawphrase attachments} </ a> </ li>


</ vb: if>


</ ul>


</ li>


</ vb: if>

<li class="popupmenu {vb :raw navclass.newitems}">


<a href = "javascript :/ / "class =" popupctrl "> <img src="images/usercp_icons/add.png" border="0" align="absmiddle"> {vb: rawphrase new_items} </ a>


<ul class="popupbody popuphover">


<vb: if condition = "$ show ['newvms']">


<li> <a href="moderation.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=viewvms&type=new"> <img src = "images / usercp_icons / arrow.gif" border = "0" align = " absmiddle "> {vb: rawphrase visitor_messages} </ a> </ li>


</ vb: if>


<vb: if condition = "$ show ['newgms']">


<li> <a href="moderation.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=viewgms&type=new"> <img src = "images / usercp_icons / arrow.gif" border = "0" align = " absmiddle "> {vb: rawphrase group_messages} </ a> </ li>


</ vb: if>


<vb: if condition = "$ show ['newdiscussions']">


<li> <a href="moderation.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=viewdiscussions&type=new"> <img src = "images / usercp_icons / arrow.gif" border = "0" align = " absmiddle "> {vb: rawphrase group_discussions} </ a> </ li>


</ vb: if>


<vb: if condition = "$ show ['newpcs']">


<li> <a href="moderation.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=viewpcs&type=new"> <img src = "images / usercp_icons / arrow.gif" border = "0" align = " absmiddle "> {vb: rawphrase picture_comments} </ a> </ li>


</ vb: if>


<vb: if condition = "$ show ['newpics']">


<li> <a href="moderation.php?{ vb :raw session.sessionurl}do=viewattachments&type=new"> <img src = "images / usercp_icons / arrow.gif" border = "0" align = " absmiddle "> {vb: rawphrase attachments} </ a> </ li>


</ vb: if>


</ ul>


</ li>


</ ul>


</ li>


</ vb: if>


{vb: raw template_hook.usercp_navbar_bottom}


</ ul>


</ div>


</ div>


</ div>


{vb: raw footer}

</ body>


</ html>

فایل‌(های) پیوست شده
.zip   images.zip  (اندازه: 17.46 KB / تعداد دفعات دریافت: 1)  دانلود کنيد
حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آموزش قرار دادن موزیک پلیر در پروفال کاربران(all version) j@3er 1 427 10-01-14, 02:26 pm
آخرین ارسال: Karim1504
  اموزش نصب پلاگین water mark برای ویبولتین 4 j@3er 0 374 20-09-13, 12:57 am
آخرین ارسال: j@3er
  خروجی گرفتن (rss) از انجمن ساز ویبولتین j@3er 0 310 20-09-13, 12:56 am
آخرین ارسال: j@3er
  آموزش حل مشکل ستاره های بین کلمات پست ها در ویبولتین بعد از کپی j@3er 0 312 20-09-13, 12:55 am
آخرین ارسال: j@3er
  آموزش ارسال ایمیل به کاربران با آپدیت موضوع j@3er 0 281 20-09-13, 12:54 am
آخرین ارسال: j@3erکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان