امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این موضوع را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

آموزش تغییر حالت آنلاین و آفلان (جدید)
#1
به postbit_legacy بروید و محتویات آن را با این کدها عوض کنید:کد:

{vb:raw template_hook.postbit_start}<li class="postbitlegacy postbitim postcontainer {vb:raw post.statusicon}" id="post_{vb:raw post.postid}">
<!-- see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles -->


<div class="posthead">
<span class="postdate {vb:raw post.statusicon}">
<vb:if condition="$show['announcement']">
<span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>
<vb:else />
<span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">,&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span>
</vb:if>
</span>
<span class="nodecontrols">
<vb:if condition="$post['postid'] and $post['threadid'] and !$show['moderated']">
<a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="<vb:if condition="$show['inlinemod']">ie</vb:if>postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a><a id="postcount{vb:raw post.postid}" name="{vb:raw post.postcount}"></a>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['moderated']"><a name="post{vb:raw post.postid}"></a>{vb:rawphrase moderated_post}</vb:if>
<vb:if condition="$show['inlinemod']">
<label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"><input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" /></label>
</vb:if>
</span>
</div>
<div class="postdetails">
<div class="userinfo">
<div class="username_container">
<vb:if condition="$post['userid']">
{vb:raw memberaction_dropdown}

<vb:else />
<span class="username guest">{vb:raw post.musername}</span>
</vb:if>
</div>
<span class="usertitle">
{vb:raw post.usertitle}
</span>
<vb:if condition="$post['rank']">
<span class="rank">{vb:raw post.rank}</span>


</vb:if>
{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}
<vb:if condition="$show['reputation']">
<span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}" title="{vb:raw post.username} {vb:raw post.level}">
<vb:each from="reputationdisplay" value="row">
<img class="{vb:raw row.class}" src="{vbconfusedtylevar imgdir_reputation}/reputation_{vb:raw row.posneg}{vb:raw row.imgext}" alt="" />{vb:raw row.rowend}
</vb:each>
</span>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['avatar']">{vb:raw post.onlinestatus}
<div class="usercenter">
<a rel="nofollow" class="postuseravatar_custom avatar_user" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}">
<img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" />


</a></div></div>
</vb:if>
<vb:if condition="$post['userid']">
<hr />
<dl class="userinfo_extra">
<vb:if condition="$post['joindate']"><div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase join_date}</dt> <dd>{vb:raw post.joindate}</dd></div></vb:if>
<div class="post_field"><dt>شماره عضویت</dt><dd>{vb:raw post.userid}</dd></div>
<div class="post_field"><dt>عنوان کاربر</dt> <dd>{vb:raw post.usertitle}</dd></div>
<div class="post_field"><dt>میانگین پست در روز</dt> <dd>{vb:raw post.postsperday}</dd></div>


<vb:if condition="$post['field2']"><div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase location_perm}</dt> <dd>{vb:raw post.field2}</dd></div></vb:if>
<vb:if condition="$post['field5']"><div class="post_field">


</vb:if>


<vb:if condition="$post['age']"><div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase age}</dt> <dd>{vb:raw post.age}</dd></div></vb:if>
<div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase posts}</dt> <dd>{vb:raw post.posts}</dd></div>


{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}


</dl>
<vb:if condition="$show['infraction'] or $show['reppower']">
<dl class="user_rep">
<vb:if condition="$show['infraction']">
<div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase infractions}</dt>
<dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd></div>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['reputation']">
<vb:if condition="$show['reppower']">
<div class="post_field">
<dt>{vb:rawphrase reppower}</dt>
<dd id="reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reppower}</dd></div>
</vb:if>
</vb:if>


</dl>
</vb:if>
{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right}
<div class="imlinks">
{vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon}
</div>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['reputation']">
<div style="margin:0 auto 0 auto;text-align:center;">
<span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}" title="{vb:raw post.username} {vb:raw post.level}">
<vb:each from="reputationdisplay" value="row">
<img class="{vb:raw row.class}" src="{vbconfusedtylevar imgdir_reputation}/reputation_{vb:raw row.posneg}{vb:raw row.imgext}" alt="" />{vb:raw row.rowend}
</vb:each>
</span>
</div>
</vb:if>


</div>
<div class="postbody">
<div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>">
{vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}
<vb:if condition="$post['title'] or $show['messageicon']">
<h2 class="title icon">
<vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title}
</h2>
</vb:if>
<vb:if condition="$post['isfirstshown']">
{vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start}
{vb:raw ad_location.thread_first_post_content}
</vb:if>
<vb:if condition="$post['islastshown']">
{vb:raw ad_location.thread_last_post_content}
</vb:if>
<div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] or $show['last_ad']"> hasad</vb:if>">
<div id="post_message_{vb:raw post.postid}">
<blockquote class="postcontent restore ">
{vb:raw post.message}
</blockquote>
</div>


<vb:if condition="$show['attachments']">
<div class="attachments">


<vb:if condition="$show['thumbnailattachment']">
<fieldset class="postcontent">
<legend><img src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_thumbnails}" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend>
{vb:raw post.thumbnailattachments}
</fieldset>
</vb:if>


<vb:if condition="$show['imageattachment']">
<fieldset class="postcontent">
<legend><img src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
{vb:raw post.imageattachments}
</fieldset>
</vb:if>


<vb:if condition="$show['imageattachmentlink']">
<fieldset class="postcontent">
<legend><img src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
<ul>
{vb:raw post.imageattachmentlinks}
</ul>
</fieldset>
</vb:if>


<vb:if condition="$show['otherattachment']">
<fieldset class="postcontent">
<legend><img src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_files}" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend>
<ul>
{vb:raw post.otherattachments}
</ul>
</fieldset>
</vb:if>


<vb:if condition="$show['moderatedattachment']">
<fieldset class="postcontent">
<legend><img src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attachments_pending_approval}" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend>
<ul>
{vb:raw post.moderatedattachments}
</ul>
</fieldset>
</vb:if>


</div>
<!-- / attachments -->
</vb:if>
</div>
</div>
<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']">
<div class="after_content">
<vb:if condition="$show['postedited']">
<!-- edit note -->
<blockquote class="postcontent lastedited">
<vb:if condition="$show['postedithistory']">
{vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date},
{vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}}
<vb:else />
{vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}}
</vb:if>
<vb:if condition="$post['edit_reason']">
<span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason}
</vb:if>
</blockquote>
<!-- / edit note -->
</vb:if>
{vb:raw template_hook.postbit_signature_start}
<vb:if condition="$post['isfirstshown']">
{vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}
</vb:if>
<vb:if condition="$post['signature']">
<blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer">{vb:raw post.signature}</div></blockquote>
</vb:if>
{vb:raw template_hook.postbit_signature_end}
</div>
</vb:if>
<div class="cleardiv"></div>
</div>
</div>
<div class="postfoot">
<!-- <div class="postfoot_container"> -->
<div class="textcontrols floatcontainer">
<span class="postcontrols">
<img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" />
<vb:if condition="$post['editlink']">
<a class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vb::quickedit::{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase edit_delete_message}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a>
<vb:if condition="this_script != 'usernote' && this_script != 'announcement'"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['quickreply'] and !$show['threadedmode']">
<a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}&amp;noquote=1" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a>
<span class="seperator">&nbsp;</span>
</vb:if>
<vb:if condition="$post['replylink']">
<a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase reply_with_quote}"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> <vb:if condition="$post['forwardlink']">{vb:rawphrase reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase reply_with_quote}</vb:if></a>
<vb:if condition="$show['multiquote_post']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['multiquote_post']">
<a class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a>
</vb:if>
</span>
<span class="postlinking">
<vb:if condition="!$post['forwardlink'] && this_script != 'usernote' && this_script != 'announcement'">
<vb:if condition="$promote_sectionid and $promote_sectionid != -1">
<a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a>
<span class="seperator">&nbsp;</span>
</vb:if>
</vb:if>


{vb:raw template_hook.postbit_controls}
{vb:raw post.iplogged}
<vb:if condition="$post['forwardlink']">
<a class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a>
<vb:if condition="$show['reputationlink'] or $show['infractionlink'] or $show['moderated'] or $show['spam'] or $show['deletedpost'] or $show['redcard'] or $show['yellowcard']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['reputationlink']">
<span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><a class="popupctrl reputation" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase add_reputation}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vbconfusedtylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase add_reputation}" /> -->&nbsp;</a></span>
</vb:if>


<vb:if condition="$show['infractionlink']">
&nbsp;<a class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vbconfusedtylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp;
</vb:if>
<vb:if condition="$show['reportlink']">
&nbsp;<a class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vbconfusedtylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp;
</vb:if>


<vb:if condition="$show['moderated']">
<img class="moderated" src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" />
</vb:if>
<vb:if condition="$show['spam']">
<img class="spam" src="{vbconfusedtylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" />
</vb:if>
<vb:if condition="$show['deletedpost']">
<vb:if condition="$show['managepost']">
<a class="deleted" href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}">&nbsp;</a>
<vb:else />
<img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vbconfusedtylevar imgdir_button}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" />
</vb:if>
</vb:if>
<vb:if condition="$show['redcard']">
<a class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vbconfusedtylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a>
<vb:elseif condition="$show['yellowcard']" />
<a class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vbconfusedtylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a>
</vb:if>
<vb:if condition="$post['api_platform']">
<vb:if condition="$post['api_platform_link']">
<a class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}" href="{vb:raw post.api_platform_link}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_title']}}">{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_phrase']}}</a>
<vb:else />
<span class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}">{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_phrase']}}</span>
</vb:if>
</vb:if>
</span>
<!-- </div> -->
</div>
</div>
<hr />
</li>
{vb:raw template_hook.postbit_end}

سپس به postbit_onlinestatus بروید و محتویاتش را پاک کنید و کدهای زیر را در آن جایگزین کنید:

 
کد:

<vb:if condition="$onlinestatus==0"> <div style="background: #fff4f4 border: 1px solid #e08f8f border-bottom: 3px solid #c95050 margin: 5px -3px 0px -3px; padding-bottom: 5px; border-radius: 3px;"> </vb:if> <vb:if condition="$onlinestatus==1"> <div style="background: #eff5ae border: 1px solid #b3be33 border-bottom: 3px solid #b3be33 margin: 5px -3px 0px -3px; padding-bottom: 5px; border-radius: 3px;"> </vb:if> <vb:if condition="$onlinestatus==2"> <div style="background: #eff5ae border: 1px solid #b3be33 border-bottom: 3px solid #b3be33 margin: 5px -3px 0px -3px; padding-bottom: 5px; border-radius: 3px;"> </vb:if>

فایل‌(های) پیوست شده تصویر (ها)
       
حامیان مای فون

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ
کاربر ویژه شوید

buy-pack

خرید ارزان و مطمئن کارت شارژ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آموزش تغییر قوانین ثبت نام در وی بی j@3er 0 273 20-09-13, 12:55 am
آخرین ارسال: j@3er
  آموزش تغییر دامنه انجمن j@3er 0 274 20-09-13, 12:54 am
آخرین ارسال: j@3er
  آموزش تغییر فونت قالب برای ویبولتین 4 j@3er 0 307 20-09-13, 12:50 am
آخرین ارسال: j@3er
  آموزش حل مشکل ارسال پیام خوش آمد گویی به کاربر جدید در ویبولتین 4 j@3er 0 332 20-09-13, 12:45 am
آخرین ارسال: j@3er
  آموزش تغییر رنگ پس زمینه در vsa-chatbox j@3er 0 263 20-09-13, 12:32 am
آخرین ارسال: j@3erکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان